Θυμάστε την απάντηση του Υ.Ο στην ΕΣΠΕΗΠ, την 11 Απρ 2016, για τα οδοιπορικά;
Πακέτο θα πάνε το μισθολόγιο και τα οδοιπορικά. Και αν ισχύσουν οι διαρροές με το μισθολόγιο, στα έξοδα μετάθεσης να δείτε τη «φωτιά» θα βάλει το Υ.Ο., αν δεν εκδοθεί μέχρι 30 Σεπ 2016 το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις δαπάνες μετακίνησης!

Τα έξοδα μετάθεσης που θα δικαιούνται τότε τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, για την μεταφορά οικοσκευής θα ξεκινούν από 500€ και θα φτάνουν το ανώτερο ποσό έως 1.000€. Και να ήταν μόνο αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθούν και αυτά τα χρήματα που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν, θα είναι η προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων.
Γιατί δεν δημοσιεύτηκε ακόμη το ΠΔ και δεν εξειδικεύτηκαν ακόμη σε Νόμο τα ισοδύναμα; Θα πείτε υπάρχει χρόνος ακόμη.
Πολλοί θα έχετε διαπιστώσει, καθώς προβλέπεται στο ΠΔ 200/1993, ότι μέχρι σήμερα για να ληφθούν αυτά τα έξοδα μετάθεσης που κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα δηλαδή το βαθμό, την οικογενειακή κατάσταση και την απόσταση δεν απαιτείται να προσκομισθεί κάποιο δικαιολογητικό μεταφοράς οικοσκευής ή παραστατικό απόδειξης. Δηλαδή είτε μεταφέρεις την οικοσκευή με φορτωτική είτε όχι δικαιούσουν το ίδιο ποσό.
Με το Ν.4336/2015 προβλέπεται ότι μέχρι τέλος Σεπ θα πρέπει να εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα που θα ρυθμίζει τις δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ.
Το δυσάρεστο είναι ότι το νέο ΠΔ θα γίνει με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου),
Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος έως 30 Σεπ 2016 θα εφαρμοσθεί ότι ισχύει και για τις δαπάνες μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Δείτε λοιπόν τι ισχύει για τα έξοδα μετάθεσης στο δημόσιο για να αντιληφτείτε τι θα συμβεί αν δεν εκδοθεί το νέο ΠΔ και φυσικά να διατηρεί τα παλιά ποσά. Αλλά πόσο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα όταν εμπλέκεται το Υ.Ο;
Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης :
α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του.
β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.
γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης της περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 13.
Για τον μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσής του.
Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων και ο ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετάβασης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο.
Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.
Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για μετακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα προστίθενται εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.
Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο συζύγους.
 kranosgr.blogspot.com