Αναλυτικότερα:
Κανονική άδεια
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται κανονική άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών κατ” έτος, με πλήρεις αποδοχές, κατόπιν αίτησης τους, από τον Διοικητή – Διευθυντή της Μονάδας – Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Στους Διοικητές- Διευθυντές των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η δικαιούμενη κανονική άδεια χορηγείται από τον αξιολογητή τους.
2. Με αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται μετά την εξάντληση της δικαιούμενης κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών, η χορήγηση σε αυτόν μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ιδιωτικούς ή οικογενειακούς λόγους.
3. Η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε Μονάδα- Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η χορήγησή των δικαιούμενων αδειών κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους κατά τους θερινούς μήνες.
Η ελάχιστη διάρκεια της κανονικής άδειας είναι πέντε (5) ημέρες.
Η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος Ιανουαρίου του επόμενου.
4. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών στις κάτωθι περιπτώσεις: α. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους τελεί διαζευκτικά σε: (1) Διαθεσιμότητα επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες (2) Καταστατική πειθαρχική ποινή επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες (3) Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους επί τουλάχιστον έξι μήνες. (4) Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό επί τουλάχιστον έξι μήνες.
β. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα.
γ. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, που εκπαιδεύεται σε Στρατιωτικές Σχολές ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εφόσον το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση αδείας και η εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
δ. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, που αποστρατεύεται, εφόσον μέχρι την αποστρατεία του δεν έχει πάρει τη δικαιούμενη κανονική άδεια.
6. Στα στελέχη και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που ανήκουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 5β και 5γ, χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών για κάθε δίμηνο παροχής πραγματικής εργασίας στη Μονάδα-Υπηρεσία τους.
Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας μικράς διαρκείας δέκα (10) ημερών με πλήρεις αποδοχές.
2. Η άδεια μικράς διάρκειας χορηγείται για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κάθε φορά, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονικής άδειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, το αργότερο έως 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
3. Στο προσωπικό της παραγράφου 1, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα, χορηγείται άδεια μικράς διαρκείας έως τεσσάρων (4) ημερών. 4. Η άδεια μικράς διαρκείας δεν χορηγείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με κανονική άδεια.
Άδεια απουσίας αναρρωτική
1. Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται σε συνήθεις και μακρές. 2. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες είναι διάρκειας μικρότερης των τριών (3) μηνών και χορηγούνται στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ, μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία.
3. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής άδειας, οι λόγοι υγείας, για τους οποίους χορηγήθηκε προηγούμενη αναρρωτική άδεια, εξακολουθούν να υφίστανται, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κλάδου, προκειμένου να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια.
Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας αναρρωτικής άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει, αθροιζόμενη με τη διάρκεια της προηγούμενης αναρρωτικής άδειας, τις ογδόντα εννέα (89) ημέρες.
4. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί καταστάσεων των στελεχών των ΕΔ. Άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών, με αποδοχές, λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον απαιτείται η εξεύρεση νέας κατοικίας και η μεταφορά της οικοσκευής τους.
Για μετάθεση εντός της ίδιας φρουράς, η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι τρεις (3) συνεχείς ημέρες και μόνο για εξεύρεση νέας κατοικίας και μεταφορά οικοσκευής.
2. Η άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και υποβολής προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.
3. Η παραπάνω άδεια απουσίας χορηγείται ως εξής:
α. Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας ή μετάβασης, σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ημερομηνία λήξης της άδειας να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας χορήγησης του φύλλου πορείας ή μετάβασης.
β. Μαζί με το φύλλο πορείας ή μετάβασης, ώστε η πρώτη ημέρα κίνησης του μετατιθέμενου να είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της άδειας του.
γ. Από παρουσιάσεως και εγγραφής του μετατιθέμενου στη Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία μετατίθεται στο εσωτερικό ή από τον επαναπατρισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.
Άδεια υπηρετούντων σε ειρηνευτικές αποστολές
Στα στελέχη των ΕΔ, που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές, δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές, μέγιστης διάρκειας δεκαπέντε ημερών ανά τρίμηνο συμμετοχής τους στις αποστολές αυτές.
Η διάρκεια και ο τρόπος χορήγησής της άδειας αυτής καθορίζονται, ανάλογα με την ειρηνευτική αποστολή, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας.
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς για κάθε αιμοδοσία άδεια απουσίας διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας. Για αιμοδοσία, η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία του μόνο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση. Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών.
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς:
α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές, , από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της μυελοδοσίας.
β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται, άδεια απουσίας διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας και ως δεύτερη η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για αιμοδοσία προς συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία του κατά την ημέρα της αιμοδοσίας και την αμέσως επομένη.
Άδεια ακτινοπροστασίας
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι εργάζονται σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό δοσίμετρο σώματος:
α. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.
β. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.
γ. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 75% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας σαράντα δύο (42) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.
2. Ειδικά για τους υπηρετούντες σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσίμετρο χειρός ή δακτύλων, οι άδειες ακτινοπροστασίας χορηγούνται κατά τα προαναφερόμενα, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα όρια αθροιστικών δόσεων για την άκρα χείρα.
3. Διευκρινίζεται ότι η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας της παρ. 1, αντιστοιχεί στη δόση, η οποία εκτιμάται με βάση τη μέτρηση και τη χρήση προστατευτικών μέσων, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο δόσης είναι τα 20 ίτιδν/ έτος.
4. Η άδεια ακτινοπροστασίας χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, υπηρεσίες αιμοδοσίας, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται από τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στις ανωτέρω μονάδες.
Η άδεια αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των οικείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Τιμητική άδεια για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που είναι εν ενεργεία μέλη εθνικών ομάδων ανδρών – γυναικών, είναι δυνατό να χορηγούνται τιμητικές άδειες με αποδοχές, πλέον της κανονικής, για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:
α. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
β. Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
γ. Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
δ. Μέχρι τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και έως πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.
2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου και υποβολής βεβαίωσης από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του σε συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα.
Φοιτητική άδεια
1. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχουν ήδη περατώσει.
β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.
γ. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχολής, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά, μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος.
δ. Ειδικά για τους συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, για τη δικαιολόγηση της άδειας αρκεί σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νοούνται όσα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή από το οικείο εκπαιδευτικό σύστημα του Κράτους, όπου εδρεύουν τα συγκεκριμένα Ιδρύματα.
3. Η φοιτητική άδεια χορηγείται με αντιστοιχία μίας (1) ημέρας για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για όσους φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του στελέχους.
4. Η φοιτητική άδεια δύναται να χορηγείται και σε στελέχη των ΕΔ, τα οποία φοιτούν στα κατά Κλάδο υποχρεωτικά Σχολεία ή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) ή την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εφόσον δεν επηρεάζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους στα εν λόγω Σχολεία-Σχολές. 5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου.
Άδεια απουσίας λόγω τέλεσης γάμου
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών για τέλεση γάμου, με αποδοχές.
Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, αμέσως προ ή μετά την τέλεση του γάμου, ενώ δύναται να ληφθεί διαδοχικά με μέρος της κανονικής ή άδειας μικράς διάρκειας, εφόσον το επιτρέπουν οι κατά περίπτωση υπηρεσιακές ανάγκες.
Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου
Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) συνεχών ημερών λόγω γέννησης τέκνου τους, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού. Άρθρο 15
Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας τέσσερις (4) συνεχών ημερών λόγω θανάτου γονέα, αδελφού/ής, συζύγου ή τέκνου, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, με τη γνωστοποίηση του συμβάντος στην Υπηρεσία. Διευκολύνσεις υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού που υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
1. Για τις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίες υπόκεινται σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 (Α” 17), ισχύουν τα παρακάτω: α. Με την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:
(1) Δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μιας ημέρας, με αποδοχές. (2) Δικαιούται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας δεκαπέντε (15) συνεχών ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές.
2. Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της σπερμοληψίας, μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας της συζύγου τους, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδοχές, με την προσκόμιση στη Μονάδα- Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία της, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Οι άδειες του παρόντος άρθρου χορηγούνται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας.
Άδεια κύησης – τοκετού
1. Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης – τοκετού διάρκειας πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4ο) μήνα κύησης.
Σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής, πριν από τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης, χορηγείται στις ανωτέρω συνήθης αναρρωτική άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης-τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης-τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής).
3. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια κύησης τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες.
4. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος προσωπικού της παραγράφου 1 και την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως – τοκετού είναι η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή απαλλαγών, η Επιτροπή απαλλαγών του οικείου Κλάδου των ΕΔ.
Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με αποδοχές, μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το τέκνο έχει συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το δωδέκατο. Η άδεια εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους της ηλικίας του τέκνου. Τα καθοριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης ισχύουν αναλόγως για τη λήψη της άδειας αυτής.
2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
3. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας τέκνου, με πλήρεις αποδοχές, πλέον της κανονικής. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή τμηματικά.
Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο θετών γονέων δικαιούχων.
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες, μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύη-σης-τοκετού.
δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο στρατιωτικός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.
2. Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.
3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1 ) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
4. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
5. Για τον γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή του οποίου το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών του τέκνου.
7. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο προσωπικό της παρ. 1 σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση του έκτου έτους ηλικίας του τέκνου. Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και για την χορήγηση της εν λόγω άδειας στους θετούς γονείς Διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού με τέκνα στην πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο, με αποδοχές, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και την ενημέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο.
β. Για την χορήγηση της άδειας, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του υποβάλλει κάθε φορά στη Μονάδα- Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί, σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της aδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο προσωπικό της παραγράφου 1 και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες για κάθε σχολικό έτος.
δ. Η άδεια χορηγείται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, των οποίων το τέκνο είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.
Σε κάθε περίπτωση, το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.
Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο ϋοννη ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.
2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο ϋοννη ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο .
3. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/ 2010 (ΦΕΚ Α” 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα -Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της διάρκειας της.
4. Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια είναι τα εξής:
α. Κακοήθη νοσήματα (κακοήθεις νεοπλασίες)
β. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (σύνδρομο ϋΟ\Λ/Ν και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις)
γ. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (διαταραχές ανάπτυξης, θρέψης) δ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία
ε. Χρόνια νοσήματα, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα: (1) Χρόνια νεφρολογικά προβλήματα (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση, τεχνητό νεφρό) (2) Χρόνια αιματολογικά προβλήματα (3) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα (4) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση) (5) Ανοσοανεπάρκεια (6) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (νεανικός διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία) (7) Καρδιοπάθειες (8) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος (9) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός κλπ) (10) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος ΟΚΟΗΝ, χρόνιες ηπατοπάθειες κλπ) (11) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (12) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία (13) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαιρη αναπηρία και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους
5. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου χορηγείται σε κάθε δικαιούχο αυτοτελώς. Κονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν τέκνο ηλικίας έως και έξι (6) ετών και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δύναται να χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, διάρκειας έως δύο (2) ετών εφάπαξ ή τμηματικά για το πρώτο τέκνο και πρόσθετης όμοιας άδειας διάρκειας έως ενός (1) έτους για κάθε επιπλέον τέκνο. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, ακόμη και στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την επιμέλεια.
2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της έναρξης και λήξης της, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υπηρετούντων στη Μονάδα – Υπηρεσία για κάθε ημερολογιακό έτος.
Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, δικαιούχων που έχουν τέκνα με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, καθώς και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.
3. Εάν και οι δύο γονείς υπηρετούν στην ίδια Μονάδα- Υπηρεσία, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
4. Η γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές δύναται να χορηγείται και στο προσωπικό της παραγράφου 1, που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Η άδεια χορηγείται μετά την περάτωση της υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών, διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του τέκνου, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.
5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.
Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν νοσηλευόμενο ανήλικο τέκνο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του γονέα, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ” έτος εφόσον δεν δικαιούνται τη γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του προηγούμενου άρθρου.
2. Η άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο γονέων δικαιούχων, φυσικών, θετών ή ανάδοχων. Τυχόν απώλεια της υποχρέωσης επιμέλειας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου.
3. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
4. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών.
Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.
Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους
1. Στα στελέχη των ΕΔ δύναται να χορηγηθεί εφάπαξ άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης επί έξι (6) επιπλέον μήνες, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, που προκύπτουν από επίσημα στοιχεία. Ως σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι νοούνται όσοι δεν ανάγονται στη σχέση του στελέχους με την Υπηρεσία.
2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι θα πρέπει να επιφέρουν στο στέλεχος ή στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο, τέκνα, γονείς), ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την απουσία από την Υπηρεσία για την αντιμετώπισή τους.
3. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Εφόσον οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, το στέλεχος δύναται να επανέλθει με νέα αναφορά του για την εξέταση της δυνατότητας παράτασης της άδειας επί έξι (6) επιπλέον μήνες.
4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ” όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
5. Επιπλέον, τα στελέχη που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.