Πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων θα 
πραγματοποιήσει το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
 και Εφάπαξ Παροχών) κατά τον μήνα Μάρτιο. Διαβάστε την ανακοίνωση.
Το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) 
θα προβεί στην διεκπεραίωση και πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ 
βοηθημάτων (για το τέως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων – ΤΠΔΥ) 
κατά τον μήνα Μάρτιο 2017.

Οι πληρωμές αφορούν Πράξεις συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (ΓΛΚ) με ημερομηνία παραλαβής από 20/01/2015 έως 20/03/2015 και
 αποχώρησης από την Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2013
 και εφεξής.