Τούτη την άγια νύχτα, οι σοφοί μάγοι αναζητώντας την αλήθεια, θα λάβουν την ευλογία να προσκυνήσουν και να προσφέρουν τα δώρα τους, σε Αυτόν που τα χέρια του έπλασαν τους ανθρώπους. Γέγραπται γαρ: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή. Ζητείτε, και θέλετε ευρεί. Κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή».
Τούτη την άγια νύχτα, οι Εβραίοι κοιμούνται ύπνο βαθύ.
Τούτη την άγια νύχτα, σε αυτή τη φλούδα γης, που είναι η χώρα των αγίων, των μαρτύρων και των ηρώων, η γενιά της των έσχατων χρόνων που βρίσκονταν στη λήθη, καταδιωκόμενη και συνθλιβόμενη από έναν ανελέητο πόλεμο, με θαυμαστό τρόπο κατανόησε τα έργα του Κυρίου, βρίσκοντας την Αλήθεια…αγωνιά.
Αγωνιά, βλέποντας πως είναι ελλιπής, αισθανόμενη πόσο απέχει από τον τέλειο χαρακτήρα του Χριστού τον οποίο πρέπει να μορφώσει εις την ψυχή της, αν ο Κύριος την επισκεφτεί τούτη την άγια νύχτα.
Αγωνιά γιατί φροντίζοντας «πρωτίστως» να πλουτίζει με τα αγαθά αυτού του κόσμου, αναβάλλει για κάποια άλλη φορά το διάπλατο άνοιγμα της θύρας της καρδίας, που είναι ο θρόνος για να καθίσει ο Χριστός.
Όμως θαρσείτε! Ο φυτουργός της Εκκλησιάς μας και βαπτιστής των πατέρων μας στην Αλήθεια, Απόστολος της αγάπης Παύλος, μας άφησε γραπτώς τον άψευστο τούτο λόγο: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε»!
Έχουμε ενδυθεί το Χριστό! O Χρίστος είναι μέσα μας, περιμένει και κρούει να ανοίξουμε διάπλατα τη θύρα για να κατοικήσει στην καρδιά μας. Αυτός ο χώρος είναι προορισμένος για το Χριστό, δυνάμει της χαρισματικής ενέργειας του ιερού Βαπτίσματος. Είναι ο χώρος της «πρώτης αγάπης»!
Δι” ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, έρχου να κατοικήσεις στον θρόνο Σου, έρχου να κατοικήσεις στην καρδιά μας.
«Προσκυνούμεν σου την Γένναν Χριστέ
Δείξον ημίν και τα θεία σου Θεοφάνεια».