ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Ενημέρωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


Στο  Γραφείο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας Ν. Αργολίδας " Ο Αγιος Νικόλαος "   υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ που  δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση. 

 Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
Στο άρθρο 1 αναφέρεται : 
1. Αντικείμενο της παρούσας είναι: 
α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α 136) (εφαρμογή) που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr  ΕΨΠ),
β) η εξειδίκευση των διαδικασιών: βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 4270/2014 (Α 143) ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πηγαίνετε στο  Gov.gr Wallet.

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                  Ο Πρόεδρος 
Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ                                        Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου