Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ τὸ φυσικότατο νεράκι τῶν πηγῶν, τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν στὰ δικά μας χέρια. Πόσοι ἀπό ἐμᾶς ἔχουν καταναλώσῃ τέτοια σκευάσματα; (Ναί, πρόκειται γιὰ σκεύασμα τὸ νερό, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ εἰσέρχεται μέσα σὲ πλαστικό μπουκάλι.)

Φαντάζομαι πὼς ὅλοι μας, κατὰ καιρούς, ἄν καὶ κατὰ βάθος γνωρίζουμε πὼς κάτι τέτοιο εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν ὑγεία μας. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε πὼς ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς ΝΕΣΤΛΕ πιστεύει πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι τίποτα περισσότερον, παρὰ μία ἀκόμη πηγὴ χρήματος γιὰ αὐτούς. Οὐσιαστικῶς μᾶς προειδοποιοῦν γιὰ τὰ ἐπόμενά τους βήματα.
Ὁ ἀέρας, ἡ τροφὴ καὶ τὸ νερὸ ὑπάρχουν ἐν ἀφθονίᾳ στὴν φύσι ἀλλὰ πασχίζουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ μᾶς ἀποκόψουν.
Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό;2
Τί κατάλαβα;  Αὐτὸ ποὺ ἤδη γνώριζα… Ὑάλινα μπουκάλια καὶ βρυσούλα, ἐὰν θέλουμε νὰ ἔχουμε τὴν ὑγεία μας.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Νικόλαο γιὰ τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἔστειλε.
Πρώτη δημοσίευσις 20 Ἰανουαρίου 2013