ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Ομαδική Προσφυγή Δικαιούχων για άμεση καταβολή του Β.Ο.Ε.Α, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους...

*Δικηγορικό Γραφείο

Καλογιαννάκη Νικήτα
Θεμιστοκλέους 33-Αθήνα
Τ.K: 10677-Τηλέφωνα: 697 68 09 100 – 210 3826582
emailnomosnikitas@gmail.com


Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ως γνωστόν το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α) του ΜΤΣ, χορηγείται πλέον στους δικαιούχους- τέκνα μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ με τη συμπλήρωση των 25 ετών και όχι με τη συμπλήρωση των 18 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ευάγγελου Βενιζέλου και του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 1357 /1-9-2010/ τ. Β΄) με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 

Η παραπάνω ρύθμιση, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, επέφερε στα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, καθώς και στις οικογένειες αυτών τις κατωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις: 
• Παράτεινε τουλάχιστον για επτά (7) και πλέον έτη, την καταβολή του παραπάνω βοηθήματος. 

• Ανέτρεψε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, που περίμεναν το εν λόγω βοήθημα ως άμεση χείρα βοηθείας μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους, προκειμένου να μπορέσουν να σπουδάσουν τα τέκνα τους, και να τα αποκαταστήσουν επαγγελματικά, κ.λ.π. 

Από το Δικηγορικό μας γραφείο μας θα κατατεθούν ομαδικές προσφυγές, όσων δικαιούχων τέκνων ΒΟΕΑ -ΜΤΣ δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη ηλικίας, με τις οποίες και θα ζητείται η άμεση καταβολή του βοηθήματος αφού το τέκνο –δικαιούχος θα έχει ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 


Η νομική βάση της προσφυγής θα  εδράζεται τόσον σε συνταγματικές διατάξεις - άρθρο 21 του Συντάγματος  περί προστασίας της οικογένειας - αλλά και στην ίδια την προηγούμενη  υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ Β΄ 74/15−2−1984) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθώς το ΒΟΕΑ θεσπίστηκε, εκ της ονομασίας του, για την  δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας , όχι μόνον με την νοούμενη αυτοτέλεια με τον ίδιο το  γάμο του τέκνου αλλά κυρίως την αυτοτέλεια του τέκνου με την ενηλικίωσή του σε σχέση με την γονεΐκή του οικογένεια   δηλαδή την ανεξαρτοποίησή του  αλλά και την δυνατότητα του επίσης αμέσως με την ενηλικίωση για  επαγγελματική –οικονομική αποκατάσταση και αυτοτέλεια. 

Η αυτοτέλεια του τέκνου με την ενηλικίωση  σημαίνει επίσης ότι αφού το τέκνο έχει λάβει  μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική  φροντίδα κατά την περίοδο της ανηλικότητας,  εντός της οικογένειας, μέχρι τα δεκαοκτώ έτη του, πλέον  με την ενηλικίωση μπορεί  και πρέπει από μόνο του, το τέκνο, να λειτουργεί αυτοτελώς , δηλαδή να μπορεί να θέτει και να εκπληρώνει σκοπούς  π,χ σπουδές-επάγγελμα κλπ,  χωρίς να εξαρτάται  από άλλους  και αυτή η αυτοτέλεια επιδιώκεται και επιτυγχάνεται και με την οικονομική ενίσχυση του ΒΟΕΑ.

 Επίσης   με την συμπλήρωση των 18 ετών, το ΒΟΕΑ καθίσταται αναγκαίο καθώς θα βοηθήσει  σημαντικά  τόσο τη χρηματοδότηση   της επαγγελματικής εκπαίδευσης μετά το Λύκειο, είτε  θα καλύψει μέρος των εξόδων , κυρίως σήμερα με την σημερινή οικονομική κρίση , που προκύπτουν από την  εισαγωγή σε μια επαγγελματική Σχολή ή Πανεπιστήμιο –ΤΕΙ και μάλιστα εκτός της πόλης της γονεϊκής κατοικίας , ή  τέλος θα καλύψει  τα έξοδα για το άνοιγμα μιας μικρής επιχείρησης.

 Είναι λοιπόν αναγκαία και κρίσιμη η χορήγηση του ΒΟΕΑ, κατά την μετάβαση από την ανηλικότητα στην ενήλικη ζωή, στα 18 έτη    και όχι τόσο στα 25 ή στα 30 έτη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση   των ανωτέρω σημαντικών σκοπών, καθοριστικών για την πορεία του τέκνου στην μετέπειτα οικογενειακή αλλά και επαγγελματική του ζωή .
Εξάλλου το ΒΟΕΑ έχει πρωτίστως ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς  προέρχεται κυρίως από εισφορές των γονέων.

Το κόστος ενός εκάστου- δικαιολογητικά :

 Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να αποστείλει την κατωτέρω  αίτηση- εξουσιοδότηση τέκνου δικαιούχου Β.Ο.Ε.Α., στην  διεύθυνση: Δικηγορικό Γραφείο Καλογιαννάκη Νικήτα,   Θεμιστοκλέους 33 -Αθήνα Τ.Κ.10177, θεωρημένη από δημόσια Αρχή για το ιδιόχειρο της υπογραφής του τέκνου, μαζί με δέκα (10) ευρώ για έξοδα διεκπεραίωσης – κατάθεσης, καθώς επίσης  Φ/α της ταυτότητας του δικαιούχου τέκνου και του γονέα όπως και  Φ/α των εγγράφων από τα οποία  θα προκύπτει ο αριθμός  Μητρώου  και  ο αριθμός  Φακέλου  του γονέα στο ΜΤΣ, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία.


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (BOEA)

Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62  ΑΘΗΝΑ

 Τηλ. 2111048265-278

Fax: 210-3233375

  
Του/Της δικαιούχου: (επώνυμο)…………………………………(όνομα)………………………………...(πατρώνυμο) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία γέννησης:……………………………………………….
Δνση κατοικίας :
Πόλη:………………………………….. Οδός:……………………Αριθμ. …….............
Περιοχή:……………………………Τ.Κ………….
Τηλέφωνο Σταθερό:…………………………Τηλέφωνο Κινητό:…………………….....
AΦM…………………………………ΔΟΥ……………………………………………………..

Ο πατέρας μου- μητέρα μου- είναι μέτοχος ή μερισματούχος του ΜΤΣ (να διαγραφεί η λέξη που δεν ανταποκρίνεται στην ιδιότητα του γονέα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ 
 Επώνυμο:……………………………………………
Όνομα:……………………………… Πατρώνυμο:.……………………….
Στρατός……………………………….Χωροφυλακή……………………
Αρ. Μητρώου :……………………. Αρ. Φακέλου:……………………...

Εξουσιοδοτώ τον Καλογιαννάκη Νικήτα, Δικηγόρο Αθηνών Θεμιστοκλέους 33 -Αθήνα Τ.Κ.10177,με  ΑΜ- 35527- ΔΣΑ και με ΑΔΤ ΑΕ580993 /16-06-2006 ΤΑ Καμινίων, τηλ. 6976809100 – 2103826582,    να υπογράψει και καταθέσει αντί εμού,  ομαδική αίτηση για την άμεση καταβολή του  Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) που δικαιούμαι καθώς και να παραλάβει τη σχετική απάντηση ή / και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου .  

                                              Ημερομηνία…………………………2016
                                                                Ο εξουσιοδοτών

 (Επικύρωση υπογραφής δικαιούχου )


* Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α).


ΠΗΓΗ : " http://saealarisas.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου