ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Ασφαλιστικό καθεστώς στρατιωτικων που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-2011

ΠΗΓΗ : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr  " Ασφαλιστικό καθεστώς στρατιωτικων που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-2011
    Οι Στρατιωτικοι  που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από1-1-2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
     Η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω στρατιωτικών, παρουσιάζει προβλήματα, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός τους,
     Προς επίλυση του προβλήματος και προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα συνταξιοδότησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ απέστειλε προς το ΙΚΑ σχετικό, εγραφο (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) με το οποίο ζήτησε από τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα την ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους του, έτσι ώστε για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-2011 και ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια ως προς τη σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να δημιουργηθεί -  εφαρμοστεί ένα ιδιαίτερο – μεμονωμένο  ασφαλιστικό καθεστώς.
     Παρόμοια νομοθετική ρύθμιση έγινε και για τους δικαστικούς λειτουργούς και συνεπώς θεωρείται ότι αναλογικά είναι εφικτό.

                                                                                                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ:                                                                                         ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                                                     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
            ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                             ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ.:                                                                                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &                       
                                                                                                     ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
                                                                                                   Τηλέφ. 210-659-8329
                                                                                                    Φ.846/3/126391                                                             
                                                                                                    Σ. 73
                                                                                                    Αθήνα,  15  Ιαν  16
                                                                                                    Συν : Τρία (3) φύλλα
                       
ΘΕΜΑ:   Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού
           
ΣΧΕΤ.:    α. Ν.3865/2010
               β. Ν.4075/2012
               γ. Φ.846/20/138288/Σ.2881/19-11-2014/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
               δ. Φ.846/39/135030/Σ.2193/18-9-2015/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
           
         1. Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του (α) σχετικού, καθορίζεται ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1-1-2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 1-1-2011 και μετά.
         2. Οι πρώτοι στρατιωτικοί που ασφαλίστηκαν ως προς τη σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αυτοί που εισήχθησαν στις Παραγωγικές  Σχολές Υπαξ/κων - Αξκων το 2011, ενώ ήδη επιβάλλεται κράτηση σύνταξης υπέρ ΙΚΑ σε όσους αποφοίτησαν το 2013 και μετά.
         3. Η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω στρατιωτικών, παρουσιάζει προβλήματα, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός τους, όπως:
              α. Δεν υπάρχει στο ΙΚΑ αντίστοιχος Κωδικός Πακέτου Κράτησης για τους στρατιωτικούς. Η απόδοση των εισφορών στο εν λόγω Ταμείο γίνεται από τους φορείς των Γενικών Επιτελείων με διάφορες άτυπες μεθοδολογίες. Το ποσοστό κράτησης ανέρχεται στο 20% επί των αποδοχών, όπως ισχύει και για τους λοιπούς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
              β. Δεν έχουν προβλεφθεί όλες οι ειδικότητες για τους στρατιωτικούς, οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, παρά μόνο του ναρκαλιευτή και του πυροτεχνουργού, σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, συνεπώς για τις λοιπές ειδικότητες δεν υφίστανται βαρέα και ανθυγιεινά. Ακόμη όμως και για αυτές τις ειδικότητες (ναρκαλιευτή, πυροτεχνουργού) το ποσοστό κράτησης είναι όσο και των λοιπών ειδικοτήτων (20% και όχι το ποσοστό των βαρέων - ανθυγιεινών).
              γ. Οι στρατιωτικοί κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους εναλλάσσουν τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η ασφαλιστική τους παρακολούθηση.
         4. Πέραν των ανωτέρω πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός ότι για την ασφάλιση, ως προς τη σύνταξη, στο δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών σε μονάδες εκστρατείας ή ο χρόνος όπου αυτοί (στρατιωτικοί) τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, αλεξιπτωτιστή κλπ λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη (υπό προϋποθέσεις). Παρόμοιο καθεστώς στο ΙΚΑ υφίσταται, στα ένσημα επαγγελματικού κινδύνου (ΕΚ), στα οποία όμως δεν υπάγονται οι στρατιωτικοί που τελούν στις παραπάνω καταστάσεις (πτητικής ενέργειας, αλεξιπτωτιστή κλπ).
         5. Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι το στρατιωτικό προσωπικό, πέραν των βασικών καθηκόντων του, καλείται να συμμετέχει και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό εργασιακό άγχος, σοβαρούς κινδύνους, απαιτούν εργασία κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες κλπ.
         6. Όλα τα ανωτέρω και πολλά άλλα ακόμη, δυσχεραίνουν καθημερινώς την ασφαλιστική κάλυψη (ως προς τη σύνταξη) του στρατιωτικού προσωπικού που κατατάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-2011, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
         7. Ύστερα από τα παραπάνω, προς επίλυση του προβλήματος και προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα συνταξιοδότησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ απέστειλε προς το ΙΚΑ το (γ) σχετικό, Φ/Α του οποίου σας αποστέλλουμε, με το οποίο ζήτησε από τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα την ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους του, έτσι ώστε για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-2011 και ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια ως προς τη σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να δημιουργηθεί - εφαρμοστεί ένα ιδιαίτερο – μεμονωμένο  ασφαλιστικό καθεστώς. Παρόμοια νομοθετική ρύθμιση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του (β) ομοίου για τους δικαστικούς λειτουργούς και συνεπώς θεωρείται ότι αναλογικά είναι εφικτό.
         8. Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης και προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα συνταξιοδότησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο σας, έτσι ώστε για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-2011 και ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια ως προς τη σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να δημιουργηθεί -  εφαρμοστεί ένα ιδιαίτερο – μεμονωμένο  ασφαλιστικό καθεστώς, όπως έχει γίνει και για τους δικαστικούς λειτουργούς (ειδικός κλάδος ασφάλισης για τους στρατιωτικούς).
         9. Για το εν λόγω θέμα η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ απέστειλε στο Υπουργείο σας το (δ) σχετικό, Φ/Α του οποίου σας αποστέλλουμε.
         10. Λόγω επικείμενης επανεξέτασης του ασφαλιστικού θέματος παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθότι η επίλυση του εν λόγω προβλήματος κρίνεται μείζονος σημασίας.


Ακριβές Αντίγραφο                                                            Πάνος Καμμένος
                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                                                  
Τσιάνταλης Βασίλειος
         Ανχης(Ο)

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού
Σταδίου 29
ΤΚ 101 10  ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γενική Δνση Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών
Δνση Ασφάλισης-Εσόδων
Τμήμα Γενικών Θεμάτων
Αγ. Κων/νου 8  ΑΘΗΝΑ
ΤΚ 10241
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Αρχηγείο ΕΛΑΣ/ΚΛ. ΟΙΚ-ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡ. & ΠΛΗΡ./Π. Κανελλοπούλου 4 – ΤΚ 10177 Αθήνα
ΠΣ/Αρχηγείο Μουρούζη 4 ΤΚ 106 74  Αθήνα
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΛ. ΟΙΚ. & ΥΛ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Ακτή Βασιλειάδη – Λιμάνι Πειραιά  ΤΚ 185 10  Πειραιάς
 ΣΓ ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ
 ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. ΟΙΚ. ΜΕΡ. & ΛΟΓ. (2)
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΓΕΣ – ΓΕΝ - ΓΕΑ
 ΓΕΕΘΑ/Β1- Γ3, ΓΕΣ/ΔΟΙ, ΓΕΝ/Ε3, ΓΕΑ/Δ6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου