ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΟΔΔΗΧ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΨΟΥΣ 875 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

29/02/2016
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, θα πραγματοποιήσει στις 2 Μαρτίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), προσδοκώντας στην άντληση 875 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα εί¬ναι η Παρασκευή, 4 Μαρτίου. 2016 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δη¬μο¬πρα¬σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη δια¬δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου