α) Απόφαση 25/21-9-2020 του ΙΙΙ τμήματος Συμβουλίου Συμμόρφωσης

β) Απόφαση 114/10-8-2020 του ΙΙΙ τμήματος

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)

Αγαπητοί συνάδελφοι τον Οκτώβριο του 2020 το ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ μας ενημέρωσε με δύο αποφάσεις την 25/19 και την 114/20. Οι αποφάσεις αφορούν διεκδικήσεις αναδρομικών των μνημονιακών νόμων Ν.3865/2010 και Ν.4093/2012 που κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί με αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων 2287-2290 του Σ.τ.Ε και 244 της ολομέλειας του Ε.Σ.

Η διεκδίκηση των αναδρομικών έγινε από αρκετούς συνταξιούχους αποστράτους, που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για μεν το Ν.3865/10, κράτηση Ε.Α.Σ, με ένσταση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ε.Σ το έτος 2011, για δε το Ν.3865/2010 με έφεση στο ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ το έτος 2013 και αφορά μείωση της σύνταξης με κλιμακούμενους συντελεστές ανάλογα με το ύψος της σύνταξης από 3% έως 14%.

Με αφορμή την ενημέρωσή μου από αρκετούς συναδέλφους σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις που έλαβαν, έχουν παρέλθει πολλά έτη 11 και 7 αντιστοίχως από τις ημερομηνίες διεκδίκησης και δικαιολογημένα αδυνατούν να συνδέσουν τις κατά πολύ καθυστερημένες πρόσφατες αποφάσεις του Ε.Σ, γι αυτό θα προσπαθήσω να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για τις υποθέσεις και θα σας προτείνω πιθανές ενέργειες που απορρέουν.

Α. Υπόθεση του Ν. 3865/10 αφορά Ε.Α.Σ

1. Έγινε σχετική ένσταση το 2011 στο Α’ Κλιμάκιο του Ε.Σ μέσω του Γ.Λ.Κ μετά από εισήγησή του (μας κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο από το Γ.Λ.Κ με την έναρξη της κράτησης).

2. Το 2017 η ολομέλεια του Ε.Σ με την τελεσίδικη απόφαση 244/17 ακυρώνει την Δ.Υ/05-08-2010 της 46ης Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ με την οποία έγινε η κράτηση Ε.Α.Σ.

Μετά από αυτή την απόφαση ο Πρόεδρος του Α’ Κλιμακίου αποφασίζει να ομαδοποιήσει τις ατομικές ενστάσεις όσων είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή ήταν του ίδιου αντικειμένου, να τις συνεκδικάσει και έκδωσε τελεσίδικες αποφάσεις στο πνεύμα της απόφασης 244/17 της Ολομέλειας ακυρώνοντας τη σχετική διαταγή κράτησης Ε.Α.Σ της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

Παρά ταύτα μέχρι και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, το Ε.Φ.Κ.Α /Γ.Λ.Κ συνεχίζει να κάνει αυτή την κράτηση, ακόμη και με τους νέους νόμους αναπροσαρμογής των συντάξεων Ν.4387/2016 και Ν. 4670/2020.

Το 2019 δύο χρόνια μετά τις τελεσίδικές αποφάσεις δικαίωσης του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ που είναι εκτελεστές από την Διοίκηση, έγιναν από αρκετούς συναδέλφους αιτήσεις στη Γραμματεία Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του Ε.Σ, όπως σύμφωνα με το Ν.3865/2002 και το Άρθρο 95 παταγ.5 του Συντάγματος, καθιερώνεται διαδικασία Ελέγχου της Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις από το Τριμελές Συμβούλιο. Από πιθανό λάθος οι ανωτέρω αιτήσεις δρομολογήθηκαν στο ΙΙΙ τμήμα και όχι στο αρμόδιο Α’ Κλιμάκιο που είχε εκδώσει την απόφαση και το ΙΙΙ τμήμα την απορρίπτει με την απόφαση 25/2019 ως αναρμόδιο διότι η απόφαση είχε εκδοθεί από το Α’ Κλιμάκιο.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συνάδελφοι που έλαβαν την εν λόγω απόφαση θα πρέπει να συμβουλευτούν το νομικό τους σύμβουλο για σχετικές ενέργειες εντός 90 ημερών εφόσον επιθυμούν την παρέμβαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης για εκτέλεση της απόφασης του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ. Παράλληλα να κοινοποιηθούν οι ενέργειες και στο Ε.Φ.Κ.Α όπως έγινε και με το ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ..

Β. Υπόθεση αναδρομικών του Ν.4093/12

1. Έγινε προσφυγή στη δικαιοσύνη το έτος 2013 με έφεση στο ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ με την οποία αιτείται παύση της μείωσης της σύνταξης που έγινε σε εφαρμογή του Ν.4093/12 της παραγράφου Β’ υποπαρ. Β3 και απόφασης του Γ.Λ.Κ. καθώς και επιστροφή των παρακρατηθέντων αχρεωστήτως από 1-1-2013 μέχρι εφαρμογής της εκδοθησομένης αποφάσεως.

2. Την 10-3-2016 έγινε Αίτηση προς την ολομέλεια του Ε.Σ ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί με τη διαδικασία πρότυπης δίκης. Το αίτημα απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή, τριμελή επιτροπή δικαστών του ΙΙΙ τμήματος του Ε.Σ με το πρόσχημα ότι ήδη έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Ε.Σ με την υπ. αριθ. 4707/2015απόφασή της.

3. Το ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ μετά από 7 και πλέον έτη σε συμβούλιο που συνεδρίασε την 28 Ιουνίου 2019, ομαδοποίησε τις εφέσεις λόγω πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας (όμοια ζητήματα) συν εκδίκασε και αποφάσισε με την 114/2020, την παραπομπή της υπόθεσης για συν εκδίκαση στο Α’ Κλιμάκιο του Ε.Σ ως αρμόδιο (βλ. ΕλΣ ΙΙΙ Τμ Σ.Ε, Συμβούλιο 73, 82/2018).

Κατόπιν των ανωτέρω οι συνάδελφοι που έλαβαν την εν λόγω απόφαση θα πρέπει να συμβουλευτούν το νομικό τους σύμβουλο και να γίνουν ενέργειες εντός 90 ημερών ώστε η εκδίκαση της υπόθεσης από το αρμόδιο Α’ Κλιμάκιο του Ε.Σ να λάβει υπόψη του τα 7 έτη προγενέστερης διαδικασίας στο ΙΙΙ τμήμα και να μην συνεκδικάσει την υπόθεση από μηδενικής βάσεως χρόνου. ΙΔΟΜΕΝΠΗΓΗ : " 

   "