ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 10,4% στην ΕΕ

ΚΑΙ 11,7% ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015

27/02/2014
Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
Η οικονομική ανάκαμψη θα συνεχιστεί στα περισσότερα κράτη μέλη αλλά και στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις, που παρουσίασε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ δεν αποκλείει η ανάκαμψη να είναι ισχυρότερη από την προβλεπόμενη, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση εφαρμογής περαιτέρω τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 


Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ της εμπιστοσύνης, της οικονομικής ανάπτυξης - ιδίως των επενδύσεων - και της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να χορηγεί δάνεια.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει, πως  μεγαλύτερος κίνδυνος επιδείνωσης των προοπτικών ανάπτυξης είναι να απολεσθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη λόγω της στασιμότητας των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι προβλέψεις
Σύμφωνα με την Επιτροπη, μετά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,5% στην ΕΕ και 1,2% στην ευρωζώνη το 2014, αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της οικονο μικής δραστηριότητας το 2015 σε 2% στην ΕΕ και 1,8% στην ευρωζώνη αντίστοιχα. Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά αποτελεί διόρθωση προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2013.
Οι προβλέψεις αυτές εξακολουθούν να βασίζονται στην υπόθεση ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη καθώς και τις οικονομικές συνθήκες και θα προωθήσει τις αναγκαίες οικονομικές προσαρμογές στα κράτη μέλη, αυξάνοντας το αναπτυξιακό τους δυναμικό.
Αγορά εργασίας
Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από αργή σταθεροποίηση της απασχόλησης, με την ανεργία να παραμένει υψηλή, καθώς οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας συνήθως καθυστερούν, σε σχέση με τις εξελίξεις όσον αφορά το ΑΕΠ, κατά ένα εξάμηνο ή και περισσότερο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, διαφαίνονται προοπτικές για μέτρια αύξηση της απασχόλησης από εφέτος και μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 10,4% στην ΕΕ και στο 11,7 % στην ευρωζώνη μέχρι το 2015,αν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Πληθωρισμός
Το 2014 προβλέπεται χαμηλός πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στην ΕΕ και την ευρωζώνη με ποσοστά 1,2% και 1% αντίστοιχα, ο οποίος θα αυξηθεί ελαφρώς κατά περίπου ¼ ποσοστιαίες μονάδες το 2015, όταν θα αυξηθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. 
Ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών
Τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε ευάλωτα κράτη μέλη έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στη συνεχιζόμενη ανταγωνιστικότητα των τιμών και την ενίσχυση του εξαγωγικού τους τομέα. Ορισμένες από αυτές τις οικονομίες αναμένεται να παρουσιάσουν πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών το 2014 και το 2015.
Δημοσιονομική εξυγίανση
Η δημοσιονομική εξυγίανση παράγει αποτελέσματα, αναφέρει η Επιτροπή.
Η μείωση των ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Το 2014, τα ονομαστικά δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να περιοριστούν στο 2,7% του ΑΕΠ στην ΕΕ και στο 2,6% στην ευρωζώνη, ενώ ο λόγος «δημόσιο χρέος - ΑΕΠ» στην ΕΕ θα φτάσει σχεδόν το 90% στην ΕΕ και το 96% στην ευρωζώνη. Ο ρυθμός δημοσιονομικής εξυγίανσης από πλευράς διαρθρωτικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων δείχνει έναν γενικά ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό. 
Μεγαλύτερη εξισορρόπηση των κινδύνων
Οι κίνδυνοι είναι πιο ισορροπημένοι από ό, τι ήταν το φθινόπωρο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος επιδείνωσης των προοπτικών ανάπτυξης είναι να απολεσθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη λόγω της στασιμότητας των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα αυξηθεί το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης περιόδου ισχνής ανάπτυξης στην Ευρώπη, με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική δραστηριότητα στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Ενώ οι τρέχουσες εξελίξεις των τιμών αντανακλούν τόσο τους εξωτερικούς παράγοντες όσο και τη διαδικασία προσαρμογής, η συνέχιση του πολύ χαμηλού πληθωρισμού στην ευρωζώνη θα μπορούσε να συνεπάγεται κινδύνους για την εξισορρόπηση της οικονομίας. Ωστόσο, με δεδομένη την σταδιακή ενίσχυση της ανάκαμψης και την αύξηση της εμπιστοσύνης, υπάρχει οριακή μόνο πιθανότητα για κραδασμούς τόσο σημαντικούςώστε να μπορούν να ανατρέψουν τις προσδοκίες για πληθωρισμό και να οδηγήσουν σε έναν πανευρωπαϊκό αποπληθωρισμό.
Ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη
Η δραστηριότητα έχει αρχίσει να ενισχύεται και στις ευάλωτες χώρες, και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Οι δείκτες υψηλής συχνότητας παρουσιάζουν έντονα σημάδια βελτίωσης στις περισσότερες χώρες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά προηγούμενων περιπτώσεων ανάκαμψης μετά από σοβαρές οικονομικές κρίσεις, η τωρινή ανάκαμψη φαίνεται μάλλον αργή στο σύνολό της. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη συνέχιση, αν και με μειούμενο ρυθμό, των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις πιέσεις απομόχλευσης, στους περιορισμούς της χρηματοδότησης, καθώς και στις ανάγκες εσωτερικής και εξωτερικής προσαρμογής. Παρά το γεγονός ότι οι όροι χρηματοδότησης είναι ευνοϊκοί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους. Παρ 'όλα αυτά, αφού παρουσίασαν έντονη μείωση για αρκετά τρίμηνα, οι επενδύσεις ανέκαμψαν και αναμένεται να κερδίσουν έδαφος εντός του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, ακόμη και, σε κάποιο βαθμό, στον τομέα των κατασκευών. Η μείωση της αβεβαιότητας θα πρέπει να ενισχύσει τη ζήτηση, η οποία αναμένεται να είναι η βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, καθώς οι προαναφερθέντες παράγοντες υποχωρούν σταδιακά.
Blog:marina anastas.kourbela 


ΠΗΓΗ : "   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου