ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Ευκολότερη η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για τους μικροοφειλέτες

ΛΛΑΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

17/03/2014
Πιο εύκολη θα είναι πλέον η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για μικροοφειλέτες του δημοσίου.
Όπως προκύπτει από απόφαση του γενικού γραμματέα φορολογικών εσόδων Χάρη Θεοχάρη, «στις περιπτώσεις ύπαρξης συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, τα κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο δέκα τοις εκατό (10%).

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών (3) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται»
Η απόφαση του κ. Θεοχάρη, φέρνει και άλλες αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας.
«Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνουν και παραδίδουν το αποδεικτικό ενημερότητας στον αιτούντα ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ύστερα από σχετική αίτηση του, για να το χρησιμοποιήσει για τις πράξεις και τις συναλλαγές που αυτό απαιτείται».
Επίσης, «στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση του ηλεκτρονικά, ή που απαιτείται υπογραφή του αποδεικτικού από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, δύνανται να παραλαμβάνουν και να αποστέλλουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σε Δ.Ο.Υ., μέσω τηλεομοιοτυπίας. Το αποδεικτικό ή η βεβαίωση οφειλής κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γ.Ε.Φ. και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο».

ΠΗΓΗ :  "   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου