ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

ΠΗΓΗ :  "  pentapostagma     " 

Posted: April 8, 2014 at 11:00 pm, Last Updated: April 8, 2014 at 7:19 pm
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝΤήν Παρασκευήν, 22ην Μαρτίου /4ην Ἀπριλίου 2014, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
Εἰς τήν ἀκολουθίαν  ταύτην ἐχοροστάτησεν  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, κατελθών εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων κρουομένων,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Κατά τήν ἀκολουθίαν ταύτην, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ἐψάλη ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ὁ κανών τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου «Ἀνοίξω τό στόμα μου…», καί ἀνεγνώσθησαν αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ Α’ ὑπό τοῦ χοροστατοῦντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἡ Β’ ὑπό τοῦ  Γέροντος Σκευοφύλακος, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, ἡ Γ’ ὑπό τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί ἡ Δ’ ὑπό τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τόν διευθύνοντα αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον δεξιόθεν καί ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου ὑπό τόν Διευθυντήν αὐτοῦ κ. Πουήν ἀριστερόθεν, καί συμμετεχόντων, μοναχῶν μοναζουσῶν, εὐλαβῶν προσκυνητῶν, παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀκολουθίας ταύτης ἡ Α.Θ.Μ. ὡμίλησε διά τό πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς πανάγνου ὡς προτύπου ὑπομονῆς, ὑπακοῆς καί Ἁγιότητος διά πάσας τάς γενεάς καί ηὐχήθη εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίαμα  καρποφόρον τό ὑπόλοιπον τῆς νηστείας καί καλήν Ἀνάστασιν.
1-31-21-11-41-61-71-101-111-121-131-141-1522-13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου