ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Πρόστιμα 50.000 ευρώ για ανοικτές πωλήσεις στη μετοχή της Εθνικής

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

25/02/2016
Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 50.000 ευρώ σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής τράπεζας, προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε κάθε ένα από τα νομικά πρόσωπα με τις επωνυμίες DSAM CAYMAN FUND LIMITED, DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND, DSAM+ MASTER FUND, LMA SPC-MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO και LMAP ALPHA LIMITED, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.
Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
- την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην εταιρία «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε.» λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31.12.2014 και των ενδιάμεσων οικονομικών της καταστάσεων των περιόδων που έληξαν στις 30.6.2014 και 30.9.2014.
- την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.» λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ, κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η.12.2011.
- Την επιβολή προστίμων ύψους 60.000 ευρώ στον Νικόλαο Αναστασίου και 40.000 ευρώ στον Αθανάσιο Αναστασίου, ομόρρυθμων εταίρων της εταιρίας «ΑΓΗΣ Ο.Ε.», λόγω παροχής
επενδυτικών συμβουλών χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.
Τέλος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «LAFARGE CEMENTOS SAU» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Α.Γ.Ε.Τ.ΗΡΑΚΛΗΣ».
- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «LYNX CAPITAL Α.Ε.Ε.Δ.», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
- Την αντικατάσταση της εταιρείας «METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ» από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ» στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου «Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και την τροποποίηση του κανονισμού του.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου