ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου


Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου
Ανακοινώσεις του ΓΛΚ/Γεν.Δνσεις Μισθών και Συντάξεων

Σχετικά με την νέα κράτηση των 0,20 ΕΥΡΩ ανα συνταξιούχο, σας παραθέτω την ανακοίνωση του Υπουργείου που θα την εισπράττει πριν απο μας για μας.
Οπως ξαναδιαβάζω την ανακοίνωση αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το Υπουργείο θα εισπράττει τα χρήματα, θα τα αποδίδει στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής. Εμμέσως καταλαβαίνω ότι εναπόκειται στην κρίση του ποιά Σωματεία θα ενισχύει και με τί ποσό. VIVA KOLOPIANOS!!!!
Παναγιώτης Ψυχογιός
https://portal.gsis.gr
    Mε την Σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016 (κατάθεση την 29 Σεπτεμβρίου 2016) θα πληρωθούν:
Πολιτικοί συνταξιούχοι:
    1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)

πρωτόκολλα μέχρι 29/02/2016
    2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 31/07/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)
    3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ
πρωτόκολλα μέχρι 25/05/2016
    4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 31/05/2016
(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.
    5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 30/09/2015
Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών
    1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 15/05/2016
    2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 28/02/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)
    3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών,  πρωτόκολλα μέχρι 30/04/2016
                                         Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 30/04/2016
*** Σημείωση
    Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Οκτωβρίου 2016.
>> Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/09/2016
Αντσταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
    Με το άρθρο 31 του ν.4411/2016, θεσπίστηκαν μέτρα για τους συνταξιούχους στους οποίους διακόπηκε το ΕΚΑΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016
Συγκεκριμένα:
    α. Απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Οι ενδιαφερόμενοι  θα λάβουν σχετική βεβαίωση στη διεύθυνσή τους.
    β. Σε περίπτωση που διακόπηκε το ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους χορηγείται ισόποση έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον συνταξιοδοτικό τους φορέα.
    γ. Σε όσους διακόπηκε το ΕΚΑΣ και είναι ανάπηροι σε ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται ισόποση έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση. Ήδη, στις 9-9-2016, καταβλήθηκε στο λογαριασμό τους το ποσό για το μήνα Αύγουστο 2016, ενώ με τη σύνταξη Οκτωβρίου 2016 θα καταβληθεί το ποσό  Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2016.
Συμπληρωματικά και μέχρι το τέλος του έτους 2016:
    α. Απαλλάσσονται από τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης όσοι απώλεσαν ποσό (ΕΚΑΣ) άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαία.
    β. Χορηγείται (από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) μηνιαία προπληρωμένη κάρτα σε όσους απώλεσαν ποσό (ΕΚΑΣ) από εκατόν δεκαπέντε (115 ) ευρώ και άνω μηνιαία.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/09/2016
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/2016).
    Με το άρθρο 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016), από 1-7-2016, θεσπίζεται για την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων, μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013.
    Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προς την Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων, Κάνιγγος 29 Τ.Κ. 10110 Αθήνα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/09/2016
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
    Έκταση, χρόνος ισχύος – πεδίο εφαρμογής:
    Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016) για την απασχόληση των συνταξιούχων στον ιδιωτικό τομέα, έχουν εφαρμογή:
        α) στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι εντάσσονται στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), εφόσον οι τελευταίοι έχουν αναλάβει εργασία ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (από την 12-05-2016 και εντεύθεν) ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος ως αυτοαπασχολούμενοι, μετά την ως άνω ημερομηνία (δηλ από την 12-05-2016 και εντεύθεν),
        β) σε συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υπαγόμενη υποχρεωτικώς στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.*(*ειδικότερες εν προκειμένω διευκρινίσεις δεν μπορούν να παρασχεθούν πριν την πλήρη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω φορέα).
    Αντιθέτως οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016) δεν εφαρμόζονται:
        α) στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, τους οποίους η θέση του σε ισχύ νόμου τους βρήκε να εργάζονται ήδη, πριν από τη 12η – 5 -2016) ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 10§§1,2 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α 120), 63§1 του Ν2676/1999 (ΦΕΚΑ1), άρθρο 4 παρ.5 γ. & δ του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103) για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου
        β) στους συνταξιούχους που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από μεταβίβαση (χήροι –ες, τέκνα).
Συνέπειες:
        α) Μείωση κύριας – κυρίων και επικουρικής – επικουρικών συντάξεων κατά 60%
        β) παράλειψη δήλωσης εργασίας, δραστηριότητας ή ιδιότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. εντός του καταλογισμού του συνταξιούχου για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων συνεπάγεται επίσης και επιπλέον εις βάρος του επιβάρυνση με ποσοστό 4,56% ετησίως.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΡΘΡΟ 20§ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/2016).
Συνέπειες:
    Πλήρης αναστολή κύριας – επικουρικής ή κυρίων – επικουρικών συντάξεων κατά το χρονικό διάστημα που οι συνταξιούχοι παρέχουν εργασίες υπηρεσίες ή έχουν δραστηριότητες σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
    Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που έχουν δραστηριότητα κατά το άρθρο 2§2 του Ν.3833/2010, ως: αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθυντές σύμβουλοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και προσωπικό Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1§§1 – 3 του Ν. 3429/2005.

Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 
Ετικέτες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ : "     " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου