Ψήφισμα της 1ης Περιφερειακής Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων - Ενώσεων Ν. Ελλάδος της Π.Ο.Α.Σ.Α. 05-11-2

07/11/2017
 1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α.)
Ναύπλιο, 5 Νοεμβρίου 2017
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Ναύπλιο,  σήμερα την 5η  Νοεμβρίου   του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 13.00΄, τα μέλη της 1ης Περιφερειακής Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων-Ενώσεων Νοτίου Ελλάδας  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων,
 
Ο μ ο φ ώ ν ω ς
Αποφάσισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής: