Στο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης που κατατέθηκε στην Βουλή, γίνεται αναφορά και στα Μετοχικά ταμεία. Η αναφορά τους υπάρχει στο τέλος του άρθρου 31 η οποία ανφέρει:
«Άρθρο 31 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου.
Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119 του ν 4316/2014 (Α’270) προθεσμίες παρατείνονται έως 30/6/2015»