ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση του Συνδ. Αποστρ. Σωμ. Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για τα Β.Ο.Ε.Α. Μ.Τ.Σ.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας  όπως μας διαβίβασε η Ομοσπονδία σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που αποφασίστηκαν σχετικά με τα                                                              Β  Ο  Ε  Α   των τέκνων.

                                               Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                        Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ 


 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.

Φ.951.1/61/1258767/Σ.2320/05 Μαϊ 23 ΚΥΑ

 

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.951.1/61/1258767/Σ.2320/05 Μαϊ 23, η οποία καθορίζει τον νέο τρόπο υπολογισμού ΒΟΕΑ για τα τέκνα των μερισματούχων, ορίζοντας ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΜΤΣ από 01 Ιαν 2023 και εντεύθεν οι μήνες που θα διανύονται εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με υπεύθυνη δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου.

 

Με την υπ’ αριθμ. 14/01/07-09-2023 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ καθορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής της υπουργικής απόφασης και η καταβολή εισφορών ως εν ενεργεία όπως παρακάτω :

 

1.     Για τα στελέχη τα οποία θα εξέλθουν εφεξής από την ενεργό υπηρεσία, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση μερίσματος από το ΜΤΣ.

 

2.     Για τους μερισματούχους του Ταμείου, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, με μέριμνα τους, απευθείας προς το ΜΤΣ.

 

3.     Σε περίπτωση που οι δύο γονείς των παιδιών είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Ταμείου ασφαλίζονται από τον ένα γονέα κατόπιν κοινής δήλωσής τους στο Ταμείο, η οποία δεν ανακαλείται.

 

4.     Σε περίπτωση που ο γονέας επιλέξει την καταβολή των εισφορών για το τέκνο του ως εν ενεργεία, ανάκληση του αιτήματός του δεν θα γίνεται αποδεκτή από το ΜΤΣ.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετοχομερισματούχων επισυνάπτεται «Πίνακας Α» με ενδεικτικά παραδείγματα.

 

Αθήνα,  21 Σεπ  2023

 

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

 

 

                                         Ταξίαρχος  Μπαράκος Λ. Κωνσταντίνοςα. Μερισματούχος ε.α. Ταξχος με ημνια αποστρατείας 01-01-2022, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Α6, 35έτη μετοχικής σχέσης, μέρισμα

1200/1000 Κλιμακίου Α6 και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Δεκ 2023.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 31-12-2023 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

12 μήνες x (40,8 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 126,12€ 60 x (34 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (294 μήνες ασφ/300) = 15.231,91€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 31-12-2023 ΒΟΕΑ τέκνου

12 μήνες x 2.880€ βασικός μισθός x 1,75% = 604,08€ 60 x (34 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 15.542,76€

β. Μερισματούχος ε.α. Τχης ή ε.α. Αστ-μου Α με ημνια αποστρατείας 01-01-2022, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Β6, 31έτη μετοχικής σχέσης,

μέρισμα 1120/1000 Κλιμακίου Β6 και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Δεκ 2024.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 31-12-2024 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

24 μήνες x (29,12 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 180,00€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (288 μήνες ασφ/300) = 11.410,21€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 31-12-2024 ΒΟΕΑ τέκνου

24 μήνες x 2.145€ βασικός μισθός x 1,75% = 900,90€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 11.885,64€

γ. Μερισματούχος ε.α. Τχης ή ε.α. Αστ-μου Α με ημνια αποστρατείας 01-11-2016, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Σχη, 29έτη μετοχικής σχέσης,

μέρισμα 1080/1000 Υπτγου και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Ιουν 2024.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 30-06-2024 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

18 μήνες x (28,08 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 130,14€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (291 μήνες ασφ/300) = 11.529,07€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 30-06-2024 ΒΟΕΑ τέκνου

18 μήνες x 1.953,60€ (βασικός μισθός + ΕΧΥ) x 2% = 703,30€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 11.885,64€

δ. Μερισματούχος ε.α. Τχης ή ε.α. Αστ-μου Α με ημνια αποστρατείας 01-11-2016, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Σχη, 29έτη μετοχικής σχέσης,

μέρισμα 1080/1000 Υπτγου και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Ιουν 2034.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 30-06-2034 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

138 μήνες x (28,08 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 997,74€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (231 μήνες ασφ/300) = 9.151,76€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 30-06-2024 ΒΟΕΑ τέκνου

138 μήνες x 1.953,60€ (βασικός μισθός + ΕΧΥ) x 2% = 5.391,66€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 11.885,64€


Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Ανακοίνωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Με πρόσφατο ερώτημα μέλους μας περί κυκλοφορίας Ημερολογίου Τοίχου σας ενημερώνουμε ότι από την Ομοσπονδίας και τον Σύνδεσμό μας ΔΕΝ κυκλοφορεί κανένα Ημερολόγιο .Συνταξιούχων.
                    Κάθε χρόνο παρατηρείται το ίδιο περιστατικό. 
           ΄Οπου προκύψει τέτοια περίπτωση μας ενημερώνεται ΄Αμεσα εμάς ή το 100.
           Επειδή αυτό θα διαβαστεί Πανελλαδικά το ίδιο να γίνει  όπου διαπιστωθεί σε τοπικό επίπεδό σας .-

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Αντιπρόεδρος 
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                        Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ  


Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Οι Υποψήφιοι Απόστρατοι και Ευχές από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και μη Μέλη

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ –

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ. Επικεφαλής Συνδυασμού κ. ΠΤΩΧΟΣ Δημήτριος

Α)  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αγγελική,  Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος   μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας, Υποψήφια Περιφερειακός Σύμβουλος Αργολίδας στον Συνδυασμό του κ. ΠΤΩΧΟΥ Δημητρίου " ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ". 

 

1.-ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ. Επικεφαλής Συνδυασμού  κ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ  Δημήτριος

Α) ΤΖΑΒΕΛΑΣ  Ιωάννης  του Σωτηρίου Αστυνόμος Α ε.α.   μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.

 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Επικεφαλής κ ΜΑΚΑΡΗΣ Κων/νος

Α) ΝΟΥΛΑΣ Δημήτριος  του   Γεωργίου Αστυνόμος Α’  ε.α.     μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

Β)   ΠΕΤΣΙΩΤΗΣ  Ιωάννης του Παναγιώτη Υπαστυνόμος Β΄ε.α.   μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

Γ)  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος  του Ρήγα Ανθ/μος ε.α.  μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας


 

ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.  Επικεφαλής Συνδυασμού  ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος

 

Α) ΜΕΓΑΡΙΤΗ Ευαγγελία του Χρήστου  Ανθ/.μος ε.α.  μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.

Β) ΜΑΝΙΑΤΗΣ Δημήτριος του Νικολάου Δεν είναι μέλος του Συνδέσμου

 

 

2.-ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

 

ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α) ΛΙΤΣΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Παναγούλα  του Θεοδοσίου  Ανθ/μος ε.α. μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  Επικεφαλής Συνδυασμού κ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ιωάννης

Α) ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος του Δημητρίου Αστυν. Δ/ντής ε.α.      

Μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.

Β) ΣΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος του Χρήστου Υπαστυνόμος Α΄ε.α.       

Μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.

Γ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιο  Υποστράτηγος ε.α.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΣ Παναγιώτης του Βασιλείου Ανθ/μος ε.α.  Μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.


3.-ΔΗΜΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

 

Δημιουργική συνεργασία Επιδαύρου, Επικεφαλής ΣΑΡΡΗΣ Ιωάννης

 

ΣΧΙΝΑΣ Φώτιος   του Ηλία  Ανθ/μος ε.α.     

Μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.4.-ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ επικεφαλής   κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

 

Α) ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ Αναστάσιος του Ανδριανού Αστυν Υποδ/ντής ε.α. 

Β) ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κων/νος του  Θεοδώρου Υπαστυνόμος Β΄ ε.α.                     

Γ) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του Σταύρου.

 Είναι Απόστρατος Δεν είναι Μέλος μας.

 

Ο Σύνδεσμός μας εύχεται Καλή Επιτυχία σε όλους μία φωνή

 μέσα στην Δημοτική - Περιφερειακή Αρχή θα είναι χρήσιμη από

 τους Αποστράτους όπως κατά παρελθόν έχουμε προτείνει με

 αλληλογραφία μας ο Σύνδεσμος σε όλους τους Δήμους του

 Νομού. 


Τα αναφερόμενα ονόματα θα γραφτούν στην εφημερίδα της

 Ομοσπονδίας ΦΩΝΗ των ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  Σ.Α.   μ έ ρ ι μ ν α 

και

 πρότασή μας  προς την Πανελλήνια Ομοσπονδίας Αποστράτων

 Σωμάτων Ασφαλείας  του

 Συνδέσμου μας προς ενημέρωση όλων των Μελών μας. -


Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος;                                                         Ο Γεν. Γραμματέας


Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                             Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ  

 


Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεχίζεται η συγκέντρωση Τροφίμων για τους πληγέντες απο κοινού Εν Υπηρεσία και Αποστράτων Συνδ. Ν. Αργολίδας

 


Συνεχίζεται η συγκέντρωση τροφίμων στην από κοινού δραστηριότητα των εν υπηρεσία Αστυνομικών και Αποστράτων του Συνδέσμου Ν. Αργολίδας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας.


΄Ηδη έγινε η μερική ταξινόμηση και τακτοποίηση των πραγμάτων.


΄Οσοι επιθυμούν μπορούν όλες τις ώρες να προσφέρουν. 
Σε λίγες ημέρες θα γίνει η αποστολή τους.- 
 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για τους πλημμυροπαθείς

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συγκέντρωση τροφίμων - κλινοσκεπασμάτων για τους πλημμυροπαθείς συνεχίζεται μέχρι τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας στο χώρο της αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όλες τις ώρες.

Επίσης μετά απo σχετικό e-mail της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  όσοι επιθυμούν να στείλουν χρηματικά ποσά ο Σύνδεσμός μας έχει τους λογαριασμούς των Συνδέσμων.

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ όπως θα έχετε διαπιστώσει και εσείς Απόστρατοι Συνάδελφοι ευρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση ας βοηθήσουμε όλοι από λίγο.-

                                         Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                        Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ 

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας παραβρέθηκε στον Εορτασμό των Εφέδρων Αξιωματικών

 


          Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Αργολίδας εόρτασε τον Προστάτη τους ΄Αγιο Νικήτα τον Μεγαλομάρτυρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2023 στον Ιστορικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου. 

          Στον εορτασμό παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ.  

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                       Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ 

Επίσκεψη του Δημάρχου ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ στο Γραφείο του Συνδέσμου Απ.Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας

 


Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Δημήτριος μετά το από 1ης Σεπτεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας                              ( Επισυνάπτετε στο τέλος) επισκέφθηκε το γραφείο του Συνδέσμου.

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους για την λειτουργικότητα του γραφείου και για τις μελλοντικές δράσεις του όπου μας είπε να συνεχίσουμε το έργο μας και θα είναι δίπλα μας σε ότι χρειαστούμε.

Ο Δήμαρχος έδωσε τα συγχαρητήριά του για το έργο που έχει επιτελεσθεί όλα αυτά τα χρόνια το οποίο φαίνεται από το χώρο του γραφείου, τις προθήκες και από τα έναντι αυτών τα KAPA FIX με το πλήθος του φωτογραφικού υλικού από την ίδρυση του Συνδέσμου μέχρι τέλος 2022.

Ο Δήμαρχος είχε συντελέσει με την βοήθειά του καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των εξόδων στην πραγματοποίηση της 1ης Περιφερειακής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε  στις 4 και 5 Νοεμβρίου το 2017 στο Βουλευτικό κατά συνέπεια να έχει οικονομικό όφελος ο Σύνδεσμος ώστε να κατασκευάσει μία ακόμη  μεγάλη προθήκη για τα πολλά ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ που είχαν συγκεντρωθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθ 232 από 2-10-2019 ομόφωνη απόφασή του τον ανακήρυξε ως ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ και στην εκδήλωση για τα εξήντα χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου (1959-2029) του έγινε η απονομή ως και ειδική πλακέτα αναγνώρισης.

Σε όλες τις εκδηλώσεις μας και δραστηριότητες ήταν δίπλα μας όπως σε παλαιότερη κίνησή μας συγκέντρωσης για πλημμυροπαθείς του Ν. Καρδίτσης ειδών Τροφίμων – Κλινοσκεπασμάτων για την αποστολή τους. 

Κατά την περίοδο της Πανδημίας ήταν αυτός που μας προέτρεψε ώστε να υλοποιήσουμε την ιδέα  για να εκδοθεί το πρώτο Βιβλίου του Συνδέσμου και πρώτο Πανελλαδικά  με τίτλο  ΑΝΑΔΡΟΜΗ στην ΙΣΤΟΡΙΑ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου του εύχεται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.-

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                                             Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ


Το Δελτίο Τύπου 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ εύχεται ο Σύνδεσμος 

Αποστράτων Σωμάτων  

Ασφαλείας  Ν. Αργολίδας σε όλους τους Υποψήφιους για 

την Αντιπεριφέρεια – Δήμους  και  στους Συναδέλφους εν 

υπηρεσία και Αποστράτους.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας εν όψει των Αυτοδιοικητικών  Εκλογών εύχεται σε όλους τους υποψηφίους  για την Αντιπεριφέρεια  και Δημάρχους του Νομού Αργολίδας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Το σύνολο των μελών του Συνδέσμου μας αγωνιώντας για το μέλλον του Νομού μας και  των πόλεων  που διαμένουμε και είναι ξακουστός  σε όλο τον κόσμο,  ή δε κάθε πόλη  με την δική της Ιστορία,  δηλώνει αρωγός των σχεδίων του συνόλου των υποψηφίων που έχουν αποκλειστικό και μόνο σκοπό την αναβάθμιση του Νομού και των  πόλεών μας ως και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που διαμένουν, εργάζονται ή  επισκέπτονται.

Το Γραφείο μας θα είναι ανοικτό για όλους τους υποψηφίους και τα μέλη μας στην διάθεσή τους να συνδράμουν με τις ιδέες τους στην βελτίωση των προγραμμάτων τους.

Τέλος ευχόμαστε ολόψυχα την καλύτερη δυνατή 

επιτυχία των υποψηφίων συναδέλφων μας.

Επίσης ευχόμαστε Καλή Επιτυχία και σε όλους τους υποψήφιους συναδέλφους εν Υπηρεσία και Αποστράτους σε Π α ν ε λ λ α δ ι κ ό Επίπεδο.-

Ναύπλιο 1 Σεπτεμβρίου  2023

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                                  ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ ΑντώνιοςΣύνδεσμος Αποστρ. Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας για τους Υποψήφιους Αποστράτους στις Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2023
 ΄Οσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να καταχωρηθούν τα ονοματεπώνυμά τους στην Εφημερίδα       " ΦΩΝΗ των ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ".
Σχετικό e-mail  της Ομοσπονδίας στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων αποστράτων σε όλη την Επικράτεια με την προσεχή έκδοση της εφημερίδας μας      <<  ΦΩΝΗ των Αποστράτων >> παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές  του Οκτωβρίου . 

Τα στοιχεία να περιλαμβάνουν Ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο - υποψήφιος στο  συνδυασμό ......... στο Δήμο ..... .. ......ή στο συνδυασμό ..........Περιφερειακή Ενότητα .......Βαθμό  εάν επιθυμεί   ...

Τα ανωτέρω πληροφορικά στοιχεία να μας τα στείλετε μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ  17-9-2023   να μας σταλούν στο e-mail  του Συνδέσμου s.a.s.a.2015anapli@gmail.com  μέχρι  17 Σεπτεμβρίου προκειμένου γραφτούν από τον Σύνδεσμό μας κατά Συνδυασμό.

Μία πρότασή μας προς την Ομοσπονδία η οποία και υλοποιείται, όλοι μας μπορούμε να βοηθάμε επίσης ο Σύνδεσμός μας με Δελτίο Τύπου έχει ευχηθεί σε όλους τους Υποψήφιος ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.-

 Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                                          Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ  

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Επισκέψεις Υποψηφίων στο Γραφείο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


Μετά το από 1ης Σεπτεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ( το οποίο επαναλαμβάνεται  παρακάτω )  επισκέφθηκε το γραφείο του Συνδέσμου η  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αγγελική Απόστρατη του Λιμενικού Σώματος  και μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας, Υποψήφια Περιφερειακός Σύμβουλος Αργολίδας στον Συνδυασμό του κ. ΠΤΩΧΟΥ Δημητρίου " ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ". 


 Στο γραφείο του Συνδέσμου συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ της προσέφερε το Βιβλίου του Συνδέσμου    " Αναδρομή στην Ιστορία του Συνδέσμου ".  Της επισήμανε δε στο χώρο που φωτογραφήθηκαν ότι λείπει μία στολή του Λιμενικού Σώματος. Για το θέμα αυτό  ενημέρωσε  τον Πρόεδρο ότι και ως μέλος του Συνδέσμου θα το έχει υπόψιν της ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό.

Η κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αγγελική έχει συμμετάσχει σε εκδρομές του Συνδέσμου με το οικογενειακό της περιβάλλον. 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου της εύχεται Καλή Επιτυχία.-

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                       Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ


Το Δελτίο Τύπου 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ εύχεται ο Σύνδεσμος 

Αποστράτων Σωμάτων  

Ασφαλείας  Ν. Αργολίδας σε όλους τους Υποψήφιους για 

την Αντιπεριφέρεια – Δήμους  και  στους Συναδέλφους εν 

υπηρεσία και Αποστράτους.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας εν όψει των Αυτοδιοικητικών  Εκλογών εύχεται σε όλους τους υποψηφίους  για την Αντιπεριφέρεια  και Δημάρχους του Νομού Αργολίδας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Το σύνολο των μελών του Συνδέσμου μας αγωνιώντας για το μέλλον του Νομού μας και  των πόλεων  που διαμένουμε και είναι ξακουστός  σε όλο τον κόσμο,  ή δε κάθε πόλη  με την δική της Ιστορία,  δηλώνει αρωγός των σχεδίων του συνόλου των υποψηφίων που έχουν αποκλειστικό και μόνο σκοπό την αναβάθμιση του Νομού και των  πόλεών μας ως και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που διαμένουν, εργάζονται ή  επισκέπτονται.

Το Γραφείο μας θα είναι ανοικτό για όλους τους υποψηφίους και τα μέλη μας στην διάθεσή τους να συνδράμουν με τις ιδέες τους στην βελτίωση των προγραμμάτων τους.

Τέλος ευχόμαστε ολόψυχα την καλύτερη δυνατή 

επιτυχία των υποψηφίων συναδέλφων μας.

Επίσης ευχόμαστε Καλή Επιτυχία και σε όλους τους υποψήφιους συναδέλφους εν Υπηρεσία και Αποστράτους σε Π α ν ε λ λ α δ ι κ ό Επίπεδο.-

Ναύπλιο 1 Σεπτεμβρίου  2023

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                                  ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ ΑντώνιοςΔευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ στου Συνδ.Αποστρ. Σωμ. Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας ενημερώνει τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΑΣ για το Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει με την ανακοίνωση που μας έστειλε η Ομοσπονδία για την ενημέρωσή σας.-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884

                                                                             Αθήνα,  11 Σεπτεμβρίου  2023 

Αρμόδιος:                                                         ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ 
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Αρ. Πρωτ: 7594

ΘΕΜΑ : Παρεμβάσεις ΕΑΑΣ για το  Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ.  
ΣΧΕΤ:  1.  Το από 9-9-2023 email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΗΝΟΜΕΤΡΑ Χαράλαμπου.                            
            2. Το από 9-9-2023 κοινοποιηθέν  email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ Χρήστου.
  

 Κύριε Πρόεδρε 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ επισκέφθηκαν το ΓΕΣ και το ΥΕΘΑ και με πρόσχημα ότι θα τους ενημερώσουν για θέματα που τους αφορούν έθεσαν και το θέμα διάσπασης του Μ.Τ.Σ. σε δύο μέρη . (Ένα του Στρατού Ξηράς και ένα της ΕΛ.ΑΣ , τ. Χωροφυλακής). Αυτό για την ΠΟΑΣΑ  και ειδικότερα για τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας ( εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη) αποτελεί χτύπημα κάτω από τη μέση , και κυρίως αιτία ΄΄ πολέμου ΄΄ ανάμεσα στους μετόχους και τους μερισματούχους που προέρχονται από το Σ.Ξ. και την ΕΛ.ΑΣ. (τ. Χωροφυλακής). 
Η επίσκεψη  – συνάντηση κυοφορεί μια προσπάθεια  προς την κατεύθυνση  διαχωρισμού του ΜΤΣ η οποία εάν επέλθει θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ανισότητες στους μερισματούχους – μετόχους της Ελληνικής Αστυνομίας (τ. Χωροφυλακής)  αλλά ταυτόχρονα θα υποθηκεύσει και το μέλλον του Μ.Τ.Σ. 
Η Ομοσπονδία μας  σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ ,  την ΠΟΑΞΙΑ και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  θα αγωνιστεί προκειμένου το ΜΤΣ να :
Α) Παραμείνει ενιαίο ως έχει.
Β) Καταστεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου .
Γ)  Αποδίδει τα μερίσματα .
      Η προσπάθεια μας συντείνει  :
• Στην  απόδοση του αναλογούντος ποσοστού από τις στρατιωτικές δαπάνες και την κατανομή του ανωτέρω κοινωνικού πόρου και στα τρία μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων ενός εκάστου.

• Στην αύξηση των μερισμάτων δια μέσου της εισροής στο Ταμείο νέων πόρων όπως της απόδοσης του 5% από τις τροχονομικές κλήσεις ( σε αναλογία  με τα άλλα ταμεία της Αστυνομίας ).
Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΑΣΑ θα ενεργήσει βάσει των αποφάσεων που έχουν παρθεί σε διαδοχικά συνέδρια της και θα δώσει τη μάχη της , μαζί με όλους τους Απόστρατους και τους εν ενεργεία συναδέρφους προκειμένου να υπερασπίσει  τα δικαιώματά μας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας 


                                                             Με εκτίμηση
Ο Γενικός Γραμματέας                                   Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                               Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας ενημερώνει τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΑΣ για το Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει με την ανακοίνωση που μας έστειλε η Ομοσπονδία για την ενημέρωσή σας.-
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884

                                                                             Αθήνα,  11 Σεπτεμβρίου  2023 

Αρμόδιος:                                                         ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ 
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Αρ. Πρωτ: 7594

ΘΕΜΑ : Παρεμβάσεις ΕΑΑΣ για το  Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ.  
ΣΧΕΤ:  1.  Το από 9-9-2023 email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΗΝΟΜΕΤΡΑ Χαράλαμπου.                            
            2. Το από 9-9-2023 κοινοποιηθέν  email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ Χρήστου.
  

 Κύριε Πρόεδρε 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ επισκέφθηκαν το ΓΕΣ και το ΥΕΘΑ και με πρόσχημα ότι θα τους ενημερώσουν για θέματα που τους αφορούν έθεσαν και το θέμα διάσπασης του Μ.Τ.Σ. σε δύο μέρη . (Ένα του Στρατού Ξηράς και ένα της ΕΛ.ΑΣ , τ. Χωροφυλακής). Αυτό για την ΠΟΑΣΑ  και ειδικότερα για τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας ( εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη) αποτελεί χτύπημα κάτω από τη μέση , και κυρίως αιτία ΄΄ πολέμου ΄΄ ανάμεσα στους μετόχους και τους μερισματούχους που προέρχονται από το Σ.Ξ. και την ΕΛ.ΑΣ. (τ. Χωροφυλακής). 
Η επίσκεψη  – συνάντηση κυοφορεί μια προσπάθεια  προς την κατεύθυνση  διαχωρισμού του ΜΤΣ η οποία εάν επέλθει θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ανισότητες στους μερισματούχους – μετόχους της Ελληνικής Αστυνομίας (τ. Χωροφυλακής)  αλλά ταυτόχρονα θα υποθηκεύσει και το μέλλον του Μ.Τ.Σ. 
Η Ομοσπονδία μας  σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ ,  την ΠΟΑΞΙΑ και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  θα αγωνιστεί προκειμένου το ΜΤΣ να :
Α) Παραμείνει ενιαίο ως έχει.
Β) Καταστεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου .
Γ)  Αποδίδει τα μερίσματα .
      Η προσπάθεια μας συντείνει  :
• Στην  απόδοση του αναλογούντος ποσοστού από τις στρατιωτικές δαπάνες και την κατανομή του ανωτέρω κοινωνικού πόρου και στα τρία μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων ενός εκάστου.

• Στην αύξηση των μερισμάτων δια μέσου της εισροής στο Ταμείο νέων πόρων όπως της απόδοσης του 5% από τις τροχονομικές κλήσεις ( σε αναλογία  με τα άλλα ταμεία της Αστυνομίας ).
Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΑΣΑ θα ενεργήσει βάσει των αποφάσεων που έχουν παρθεί σε διαδοχικά συνέδρια της και θα δώσει τη μάχη της , μαζί με όλους τους Απόστρατους και τους εν ενεργεία συναδέρφους προκειμένου να υπερασπίσει  τα δικαιώματά μας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας                                                                                         Με εκτίμηση
Ο Γενικός Γραμματέας                                                    Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                               Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.