ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση του Συνδ. Αποστρ. Σωμ. Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για τα Β.Ο.Ε.Α. Μ.Τ.Σ.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας  όπως μας διαβίβασε η Ομοσπονδία σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που αποφασίστηκαν σχετικά με τα                                                              Β  Ο  Ε  Α   των τέκνων.

                                               Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                        Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ 


 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.

Φ.951.1/61/1258767/Σ.2320/05 Μαϊ 23 ΚΥΑ

 

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.951.1/61/1258767/Σ.2320/05 Μαϊ 23, η οποία καθορίζει τον νέο τρόπο υπολογισμού ΒΟΕΑ για τα τέκνα των μερισματούχων, ορίζοντας ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΜΤΣ από 01 Ιαν 2023 και εντεύθεν οι μήνες που θα διανύονται εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με υπεύθυνη δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου.

 

Με την υπ’ αριθμ. 14/01/07-09-2023 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ καθορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής της υπουργικής απόφασης και η καταβολή εισφορών ως εν ενεργεία όπως παρακάτω :

 

1.     Για τα στελέχη τα οποία θα εξέλθουν εφεξής από την ενεργό υπηρεσία, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση μερίσματος από το ΜΤΣ.

 

2.     Για τους μερισματούχους του Ταμείου, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, με μέριμνα τους, απευθείας προς το ΜΤΣ.

 

3.     Σε περίπτωση που οι δύο γονείς των παιδιών είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Ταμείου ασφαλίζονται από τον ένα γονέα κατόπιν κοινής δήλωσής τους στο Ταμείο, η οποία δεν ανακαλείται.

 

4.     Σε περίπτωση που ο γονέας επιλέξει την καταβολή των εισφορών για το τέκνο του ως εν ενεργεία, ανάκληση του αιτήματός του δεν θα γίνεται αποδεκτή από το ΜΤΣ.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετοχομερισματούχων επισυνάπτεται «Πίνακας Α» με ενδεικτικά παραδείγματα.

 

Αθήνα,  21 Σεπ  2023

 

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

 

 

                                         Ταξίαρχος  Μπαράκος Λ. Κωνσταντίνοςα. Μερισματούχος ε.α. Ταξχος με ημνια αποστρατείας 01-01-2022, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Α6, 35έτη μετοχικής σχέσης, μέρισμα

1200/1000 Κλιμακίου Α6 και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Δεκ 2023.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 31-12-2023 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

12 μήνες x (40,8 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 126,12€ 60 x (34 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (294 μήνες ασφ/300) = 15.231,91€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 31-12-2023 ΒΟΕΑ τέκνου

12 μήνες x 2.880€ βασικός μισθός x 1,75% = 604,08€ 60 x (34 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 15.542,76€

β. Μερισματούχος ε.α. Τχης ή ε.α. Αστ-μου Α με ημνια αποστρατείας 01-01-2022, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Β6, 31έτη μετοχικής σχέσης,

μέρισμα 1120/1000 Κλιμακίου Β6 και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Δεκ 2024.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 31-12-2024 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

24 μήνες x (29,12 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 180,00€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (288 μήνες ασφ/300) = 11.410,21€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 31-12-2024 ΒΟΕΑ τέκνου

24 μήνες x 2.145€ βασικός μισθός x 1,75% = 900,90€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 11.885,64€

γ. Μερισματούχος ε.α. Τχης ή ε.α. Αστ-μου Α με ημνια αποστρατείας 01-11-2016, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Σχη, 29έτη μετοχικής σχέσης,

μέρισμα 1080/1000 Υπτγου και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Ιουν 2024.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 30-06-2024 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

18 μήνες x (28,08 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 130,14€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (291 μήνες ασφ/300) = 11.529,07€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 30-06-2024 ΒΟΕΑ τέκνου

18 μήνες x 1.953,60€ (βασικός μισθός + ΕΧΥ) x 2% = 703,30€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 11.885,64€

δ. Μερισματούχος ε.α. Τχης ή ε.α. Αστ-μου Α με ημνια αποστρατείας 01-11-2016, τελευταίο μισθολογικό βαθμό Σχη, 29έτη μετοχικής σχέσης,

μέρισμα 1080/1000 Υπτγου και τέκνο που συμπληρώνει τα 25 έτη Ιουν 2034.

Εισφορές ΒΟΕΑ ως μερισματούχος από 01-01-2023 έως 30-06-2034 ΒΟΕΑ τέκνου βάσει νέου τρόπου υπολογισμού

138 μήνες x (28,08 μερίδια x 5,1524€ τιμή μερ.) x 5% = 997,74€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (231 μήνες ασφ/300) = 9.151,76€

Εάν επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του να καταβάλει εισφορές ως εν ενεργεία

Εισφορές ΒΟΕΑ ως εν ενεργεία από 01-01-2023 έως 30-06-2024 ΒΟΕΑ τέκνου

138 μήνες x 1.953,60€ (βασικός μισθός + ΕΧΥ) x 2% = 5.391,66€ 60 x (26 μερίδια x 7,619€ τιμή μερ.) x (300 μήνες ασφ/300) = 11.885,64€