ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.Κείμενο Αρχών-Προτάσεων για κατάθεση στην Βουλή

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας αναρτά την σημερινή ανακοίνωση της Π.Ο.Α.Σ.Α. για Νομοθετικές ρυθμίσεις εργασιακών - συνταξιοδοτικών θεμάτων.

΄Οπως και στο παρελθόν ο Σύνδεσμος σας ενημερώνει συνεχώς για κάθε κίνηση έτσι και με την σημερινή. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε δίπλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr

Τηλέφωνο : 210-5249884

 

                                                                                                            Αθήνα, 10 Νοεμβρίου  2022

 

                                                                                                ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ / ΕΝΩΣΕΙΣ

 

Συνάδερφοι η Ομοσπονδία μας συμμετέχοντας στο διάλογο με τις συνταξιουχικές οργανώσεις αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο και προκειμένου να κατατεθούν νομοθετικές ρυθμίσεις εργασιακών – συνταξιοδοτικών θεμάτων συνέταξε ένα κείμενο αρχών και προτάσεων το οποίο και θα καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το υπό κατάθεση κείμενο σας αποστέλλετε.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ : διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (σχετική η υπ’αριθ. Φ.80000/οικ.14032/571/3-4-2020 εγκύκλιος της ΓΓΚΑ).

 Με το άρθρο 27 του ν.4670/2020 τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για την απασχόληση των συνταξιούχων (άρθρο 20 του ν. 4387/2016, άρθρο 10 του ν. 3865/2010, άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και άρθρο 63 του ν. 2676/1999), και εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, που ισχύει από 28-2-2020

     Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28-2-2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν. 4670/2020, δηλαδή από 28-2-2020 και μετά, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Η υποχρεωτική περικοπή του 30% της σύνταξης (ή συντάξεων) για τους απασχολούμενους συνταξιούχους είναι αντισυνταγματική και κοινωνικά απάνθρωπη, Ιδιαίτερα σήμερα ,με τις διαδοχικά περικοπές.

Καλούμε  την κυβέρνηση να καταργήσει τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου Βρούτση 4670/2020 που επιβάλλουν δραστική περικοπή των συντάξεων όσων (κυρίως χαμηλοσυνταξιούχων) αναγκάζονται να εργαστούν για να φτάσουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.

Προτείνουμε: Να καταργηθεί το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 27 του ν.4670/2020 και όλες οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων, που είχαν αναλάβει ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση στο μέλλον,  ανεξαρτήτως πότε έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν ή πότε θα αναλάβουν εργασία η αυτοαπασχόληση.

2. Επικουρικές χηρείας (σε περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου)

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4578/18 και την Εγκύκλιο Φ80020/οικ.63808/Δ16.1530 -28-2019, (γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018 (Α΄ 200), σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ.), η καταβολή της επικουρικής, ξεκινά από την ημερομηνία καταβολής της κύριας σύνταξης, αρκεί (ο, η) ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση εντός τριμήνου. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, λαμβάνεται υπ’ όψη, η ημερομηνία  πρωτοκόλλησης της αίτησης και όχι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής ,χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

Προτείνεται η κατάργηση της διάταξης, ώστε   ο φορέας επικουρικής ασφάλειας  να χορηγεί την σύνταξη αυτεπάγγελτα  ,αμέσως με την λήψη της πράξης συνταξιοδότησης.

3. Συντάξεις χηρείας.

Με το άρθρο 12 παρ.5 του Νόμου 4387/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους  4389/2016  και  4611/2019 ,για απαγόρευση σώρευσης εθνικών συντάξεων, επιχειρούνται μεγάλες περικοπές  σε χιλιάδες συντάξεις γήρατος , χηρείας , αναπηρίας αλλά και μελλοντικών συντάξεων  εργαζομένων συνταξιούχων, από ίδιο δικαίωμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ,στην περίπτωση που η χήρα  λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ορίζεται :

1-Χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης στο εξής, επί περισσοτέρων συνταξιοδοτικών παροχών 

2-Χορήγηση  ανταποδοτικής σύνταξης :

-Την πρώτη τριετία που κατέστη χήρα, του 70%  της ανταποδοτικής

-Με τη λήξη τής τριετίας, τότε θα λαμβάνει ΜΟΝΟ το 35% της ανταποδοτικής σύνταξης του αποβιώσαντος (επί του συνόλου της ονομαστικής σύνταξης) .

3-Για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί έως τις 13 Μαΐου 2016 το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει από την επιπλέον εθνική σύνταξη θεωρείται προσωπική διαφορά, συνεχίζεται η καταβολή του και συμψηφίζεται με  μελλοντική αύξηση.

Το ότι οι διατάξεις δεν θα εφαρμοστούν για όσους έγιναν συνταξιούχοι από το 2016 μέχρι 31-12-2021,δεν δίνει λύση, γιατί η εγκύκλιος, αφορά μελλοντικούς συνταξιούχους  και δημιουργεί αδικίες:

-αίτηση συνταξιοδότησης  μέχρι 30- 12-2021, δεν ισχύει η εγκύκλιος

-αίτηση  συνταξιοδότησης  από 1-1-2022, ισχύει η εγκύκλιος

 Άλλωστε η εγκύκλιος αφορά πλέον του ενός εκατομμυρίου  συντάξεις, γιατί και αυτές θα μετατραπούν σε χηρείας με τον θάνατο των σημερινών  συνταξιούχων.

Προτείνεται η χορήγηση ολόκληρης της κύριας και επικουρικής σύνταξης χηρείας (στο 70% όπως ίσχυε πριν το Νόμο 4387/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους  4389/2016  και  4611/2019 ) .

4. Εισφορά 0,20€ Υπέρ Συνταξιουχικών Οργανώσεων

 Με το άρθρο 102 του ν.4387/2016 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 41 του  ν.4611/19, θεσπίσθηκε η μηνιαία εισφορά του ποσού των 0,20€ υπέρ των Οργανώσεων των Συνταξιούχων. 

Προτείνουμε:

 Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/ 2016 να συμπληρωθεί επιπλέον με  το ακόλουθο : 

Σε περίπτωση που συνταξιούχος είναι μέλος  περισσότερης της μιας συνταξιοδοτικής οργάνωσης, η εισφορά θα καταλογίζεται στην συνταξιοδοτική οργάνωση του κύριου φορέα συνταξιοδότησής του.

5. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)  

Με την  υπ’ αριθ. 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η  παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)  από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 είναι αντισυνταγματική.

Η ίδια παρακράτηση όμως, για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής,  έχει κριθεί συνταγματική .

   Προτείνουμε: 

   Η εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η απόδοση αναδρομικών 23 μηνών    (Φεβ. 2017-Δεκ. 2018) σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως κατάθεσης σχετικής προσφυγής.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Με το άρθρο 14 του  ν.4387/2016   καθιερώθηκε η προσωπική διαφορά για την «προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».  Αναλυτικότερα από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των παλαιών συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, βάσει των νέων διατάξεων  του  ν.4387/2016,  το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων (ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ).  Εάν το παλαιό καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ). Επίσης στο ίδιο άρθρο, προεβλέπετο ότι το συνολικό ποσό της σύνταξης θα αυξανόταν από 1.1.2017 κατ’ έτος με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Η ημερομηνία έναρξης αυξήσεων από 1.1.2017, τροποποιήθηκε με το ν. 4472/2017 και μετατέθηκε για την 1.1.2022. 

Με το ν.4670/2020 , η ημερομηνία αυξήσεων μετατέθηκε εκ νέου για 1.1.2023.

 Η προσωπική διαφορά στερεί οποιαδήποτε αύξηση  στην συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, ήτοι όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί κυρίως πριν το Μάιο 2016, αλλά και μερικών με συντάξιμα άνω των 30 ετών, πριν την 1.10.2019. 

Προτείνεται :

  όπως, η οποιαδήποτε αύξηση αποφασισθεί για το έτος 2023 και τα επόμενα  να  υπολογισθεί     στις συντάξεις, ανεξάρτητα της προσωπικής διαφοράς. 

7. Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας για τους Συνταξιούχους.

Η  σταδιακή κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας θεσπίστηκε για τους εν ενεργεία υπαλλήλους, με αντανακλαστική συνέπεια και για τους συνταξιούχους,  στην αρχή με τα  άρθρα 1 παρ. 2 και 9, 2 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του ν. 3833/2010, με τα οποία επιβλήθηκε  αναδρομική μείωση των επιδομάτων εορτών και αδείας κατά 30%. Εν συνεχεία με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 3986/2011 με το οποίο υπήρξε αποσύνδεση του  ύψους των επιδομάτων εορτών και αδείας από το βασικό μισθό, προβλέφθηκε  δε για καθένα από τα επιδόματα αυτά ένα πάγιο, ιδιαίτερα μικρό και εκ των προτέρων καθορισμένο ποσό, ενώ θεσπίστηκε μέγιστο όριο συνολικών αποδοχών και όριο ηλικίας  για την επιτρεπτή καταβολή τους ειδικά  για τους συνταξιούχους.

Τέλος δε   με το άρθρο  πρώτο, του ως άνω  ν.4093/2012, υποπαράγρ. ΙΑ- 6 περίπτ. 3,  τα επιδόματα  και δώρα  εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας,  από 01-01-2013,  καταργήθηκαν πλήρως για τους συνταξιούχους.

Η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας δικαιολογήθηκε από την ανάγκη περιορισμού των ελλειμμάτων της Χώρας σε μία χρονική περίοδο, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2009, κατά την οποία, όπως δέχθηκε το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, «η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας απειλούσε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τόσο της ιδίας όσο και της ζώνης του ευρώ εν γένει» (βλ. απόφαση Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Τ-531/14, Λεϊμονιά Σωτηροπούλου κατά Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας στη λεγόμενη «μεταμνημονιακή εποχή», σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη. 

Προτείνουμε: 

Τα επιδόματα εορτών και αδείας θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου σε όλους τους κλάδους εργαζομένων και συνταξιούχων  στη βάση της λογικής του ν. 1082/1980.

Ειδικώς δε για τους συνταξιούχους τίθεται ζήτημα ευθείας καταστρατήγησης του δικαιώματος στην περιουσία και της  αρχής της ανταποδοτικότητας των εισφορών,  καθώς καταβλήθηκαν ειδικές  εισφορές για δώρα, επιδόματα αδείας και για δεκαετίες, χωρίς αυτές οι εισφορές να επιστρέψουν στους δικαιούχους τους. 

8. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α- Οι ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 

Οι Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας , αποστρατεύονται :

1-με αίτησή τους 

2-με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Σώματος που υπηρετούν, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους  χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για πλήρη σύνταξη. Προτείνεται, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, στην περίπτωση συνταξιοδότησης του <<ευδοκίμως τερματισμού >>, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας .

Β -Οι προσαυξήσεις 3/35 (Νόμος ΚΟΝΔΥΛΗ )

-Καταργήθηκαν οι προσαυξήσεις 3/35, με τις  διατάξεις του ν.4387/16   και  τις διατάξεις του ν.4670/20 , όπως προκύπτει  στα μηνιαία ενημερωτικά από 01/2019 έως και σήμερα των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων ΕΦΚΑ ,(εθνική, αναλογική, προσωπική διαφορά).

Ειδικότερα ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του Κονδύλη) και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3, “Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.”

 Τα τρία αυτά χρόνια είναι  καθοριστικά (και είχαν υπολογισθεί στον προγραμματισμό συνταξιοδότησης του κάθε δικαιούχου ) ,για τις συντάξεις χαμηλόβαθμων Αποστράτων ειδικά μετά την εφαρμογή του ν.4670/20  ,την αύξηση των συντελεστών ανταποδοτικής  σύνταξης, τον υπολογισμό  της προσωπικής διαφοράς κ,λ,π 

Προτείνεται :

η επαναφορά των προσαυξήσεων του  Α.Ν. 1854/51 με τους όρους και προϋποθέσεις υπολογισμού, που ίσχυαν πριν  του ν.4387/2016 στις  κύριες συντάξεις των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής τους προαγωγής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002.

     9. Τέλος η Ομοσπονδία μας προτείνει όπως ενόψει των οικονομικών  εξαγγελιών της Κυβέρνησης για το έτος 2023 : 

 α) η οποιαδήποτε αύξηση των συντάξεων αποφασισθεί να είναι πραγματική αύξηση στο εισόδημα του συνταξιούχου και να μην εξισορροπηθεί από την τυχόν υπάρχουσα προσωπική διαφορά και

 β) άμεση κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και άμεση καταβολή των 23 μηνών ( Φεβρουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018) αυτής,  όπως έχει αποφασίσει τελεσίδικα το ελεγκτικό  συνέδριο. 

Συνάδερφοι το αποσταλέν κείμενο η Ομοσπονδία μας παρακαλεί όπως το κοινοποιήσετε σε όλους κατά τόπους Βουλευτές ( συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης). 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Ο Γενικός                                                                                       Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ   Οδυσσεύς                                  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

                                                                  

Αντιστράτηγος ε.α.    ΕΛ ΑΣ                                              Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ ΑΣ