α) Απόφαση 25/21-9-2020 του ΙΙΙ τμήματος Συμβουλίου Συμμόρφωσης

β) Απόφαση 114/10-8-2020 του ΙΙΙ τμήματος

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)

Αγαπητοί συνάδελφοι τον Οκτώβριο του 2020 το ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ μας ενημέρωσε με δύο αποφάσεις την 25/19 και την 114/20. Οι αποφάσεις αφορούν διεκδικήσεις αναδρομικών των μνημονιακών νόμων Ν.3865/2010 και Ν.4093/2012 που κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί με αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων 2287-2290 του Σ.τ.Ε και 244 της ολομέλειας του Ε.Σ.

Η διεκδίκηση των αναδρομικών έγινε από αρκετούς συνταξιούχους αποστράτους, που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για μεν το Ν.3865/10, κράτηση Ε.Α.Σ, με ένσταση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ε.Σ το έτος 2011, για δε το Ν.3865/2010 με έφεση στο ΙΙΙ τμήμα του Ε.Σ το έτος 2013 και αφορά μείωση της σύνταξης με κλιμακούμενους συντελεστές ανάλογα με το ύψος της σύνταξης από 3% έως 14%.

Με αφορμή την ενημέρωσή μου από αρκετούς συναδέλφους σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις που έλαβαν, έχουν παρέλθει πολλά έτη 11 και 7 αντιστοίχως από τις ημερομηνίες διεκδίκησης και δικαιολογημένα αδυνατούν να συνδέσουν τις κατά πολύ καθυστερημένες πρόσφατες αποφάσεις του Ε.Σ, γι αυτό θα προσπαθήσω να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για τις υποθέσεις και θα σας προτείνω πιθανές ενέργειες που απορρέουν.