ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Περιμένοντας την 15η Σεπτέμβρη Την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Καλείται την 15 Σεπτέμβρη, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου να κρίνει:

 

α.  αν οι περικοπές του ν. 4093/2012, πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους για μια τριετία (2015-2018) και όχι μόνον για 11 μήνες (2015-2016) που έκρινε το ΣτΕ.

β. Αν το δημόσιο e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να χορηγήσει τα αναδρομικά από τις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2017 (244/2017) και στο εξής σε όλους τους δικαιούχους, και βέβαια στο μέλλον να καταργηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, ως αντισυνταγματικές και παραβατικές της ΕΣΔΑ.

Ήδη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει εκδώσει απόφαση που δικαιώνει τους συνταξιούχους του δημοσίου από το 2017, αλλά το Δημόσιο φαίνεται δεν σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις.

γ. Αν η ρύθμιση του ν. 4734/2020 άρθρο 3 παρ. 4, που όρισε ότι: «αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων, όσων δεν είχαν ασκήσει αγωγές πριν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να αρκεσθούν μονάχα σε αναδρομικά για τη σύνταξη στο 11μηνο (2015-2016).

Τα προδικαστικά ερωτήματα στα οποία καλείται να κρίνει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου  είναι:


1) Εάν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κ.υ.α. Φ. 11321/37311/1610/13.10.2020, με τις οποίες προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους που εντάσσονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, επιδρούν καθ’οιονδήποτε τρόπο στο νόμω βάσιμο των αγωγών αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ που ασκούνται μετά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων για την ικανοποίηση αξιώσεων απορρεουσών από την ως άνω διάταξη, ήτοι εάν επιφέρουν αυτοθρόως την άρση της νομικής βάσης των εν λόγω αγωγών συνεπαγόμενες το νόμω αβάσιμο των σχετικών αξιώσεων ή εάν πρέπει να ερευνάται η ουσιαστική βασιμότητα αυτών με την εξέταση της πραγματικής καταβολής των αναγνωρισθέντων από τον νομοθέτη ως οφειλόμενων ποσών, υπό το φως των απορρεουσών από τα άρθρα 17 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και 6 παρ. 1, 13 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, αρχών της πλήρους, αποτελεσματικής και ταχείας δικαστικής προστασίας των γεγενημένων περιουσιακών απαιτήσεων.

2) Εάν η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.5.2016, επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση και κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στον ν. 4093/2021 για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4734/2020, αντίκειται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου και, ειδικότερα, προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17 παρ.1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις συναφούς περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου