Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές του προτεινόμενου κανονισμού στολών σε σχέση με τον ισχύοντα:
1. Οι στολές του στρατιωτικού προσωπικού του ΣΞ καθορίζονται στον ΣΚ 111- 10 «Κανονισμός Στολών Αξκών – Οπλιτών του ΣΞ» (Έτος έκδοσης 2003).
2. Οι κυριότερες διαφορές του προτεινόμενου Κανονισμού στολών με τον ισχύοντα Κανονισμό, έχουν όπως παρακάτω:
α. Οι Βασικές στολές Αξκών Ανδρών-Γυναικών των Ε∆ αριθμούνται από τη στολή υπ’ αριθμ. 1 έως και την υπ’ αριθμ. 10 και διακρίνονται σε κύριες, παρεπόμενες και προαιρετικές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του ∆Κ 4-1/2015 «∆ιακλαδικός Κανονισμός Στολών του Στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆».
β. Για τις υπ’ αριθμ. 1 (Αξκών), 2, 4 και 6 στολές Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (Ανδρών – Γυναικών), καθιερώνεται ενιαίο ύφασμα προς αντικατάσταση των αντίστοιχων χειμερινών και θερινών υφασμάτων, χρώματος σκούρο μπλε.
γ. Στην υπ’ αριθμ. 2 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) τα «χιτώνια άσπρο και σκούρο μπλε (σταυρωτό για γυναίκες)» αντικαθίσταται με «χιτώνιο σκούρο μπλε κλειστό (όμοιο με των Ανδρών)», το «παντελόνι μαύρο με επίχρυσες ταινίες» και η «φούστα μαύρη» αντικαθίσταται με «παντελόνι μαύρο με ταινία Ο-Σ», το «πουκάμισο άσπρο με γιακά και γραβάτα (γυναικών)» αντικαθίσταται με «πουκάμισο άσπρο χωρίς γιακά» και τα «παπούτσια (γόβες) μαύρα λουστρίνια» αντικαθίσταται με «παπούτσια (σκαρπίνια) μαύρα λουστρίνια». Καθορίζεται επίσης όσοι έχουν λευκά χιτώνια να συνεχίσουν να τα φέρουν μέχρι το έτος 31-12-2017. Επιπρόσθετα θα φέρεται η ζώνη ανάρτησης ξίφους με κεφαλές λεόντων μόνο από τους διατελούντες ∆ιοικητές Μονάδων Όπλων – Σωμάτων και μόνο με την στολή υπ’ αρίθμ. 2 (χειμερινή –θερινή) και η οποία θα αποτελεί υλικό θέσεως, ενώ θα φέρονται παλάσκες από τα δικαιούμενα στελέχη ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ και ΥΓ.
δ. Η υπ’ αριθ. 3 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών (ανδρών – γυναικών) παραμένει ως έχει (με την συγκεκριμένη στολή δεν θα φέρεται ζώνη ανάρτησης ξίφους με κεφαλές λεόντων). Επιπλέον δημιουργείται νέα στολή με αρίθμηση υπ’ αριθμ. 3 χειμερινή – θερινή για τους Ανθστές – Υπξκούς (άνδρες – γυναίκες) η οποία είναι όμοια με την στολή υπ’ αριθμ. 3 Αξκών χωρίς ξίφος, ενώ θα φέρονται παλάσκες από τα δικαιούμενα στελέχη ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ και ΥΓ.
ε. Καταργείται η στολή υπ’ αριθμ. 3α Αξκών (ανδρών – γυναικών), καθώς δεν αναφέρεται στο ∆Κ 4-1/2015 «∆ιακλαδικός Κανονισμός Στολών του Στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆».
στ. Ενοποιούνται οι υπ’ αρίθμ. 4 και 5 στολές χειμερινή – θερινή Αξκών (ανδρών – γυναικών) σε μία, η οποία αριθμηθείτε ως υπ’ αριθ. 4, με τις επισημάνσεις ότι αντικαθίσταται το «παντελόνι μαύρο με επίχρυσες ταινίες» με «παντελόνι μαύρο με ταινία Ο-Σ» ενώ θα φέρονται διεμβολές παρασήμων – μεταλλίων, μεταξωτή ζώνη ιματιδίου (δεν θα φέρεται γιλέκο) και οι γυναίκες θα  φέρουν φούστα ή μαύρο παντελόνι. Επιπλέον θα φέρονται μόνο διακριτικά σήματα αποφοίτων Σχολών, ορθογωνικό και πολυγωνικό (οι δικαιούμενοι).
ζ. ∆ημιουργείται νέα στολή με αρίθμηση υπ’ αριθμ. 4 χειμερινή – θερινή Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) η οποία είναι όμοια με την στολή υπ’ αριθμ. 4 Αξκών.
η. Στην υπ’ αριθμ. 6 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) σχεδιαστικά είναι όμοια με τη στολή υπ’ αριθμ. 2 με την επισήμανση ότι οι γυναίκες δύναται να την φέρουν επιπλέον με παντελόνι μαύρο με ταινία Ο-Σ.
θ. Η στολή υπ’ αριθμ. 7 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) φέρεται με τη νέου τύπου στολή ασκήσεων παραλλαγής (μέχρι τη χορήγησή της στο προσωπικό του ΣΞ θα φέρεται η παλαιού τύπου στολή). Αντικαθίσταται το «κράνος με κάλυμμα παραλλαγής ή μπερέ» με «μπερέ».
ι. Η υπ’ αριθμ. 8 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών), θα φέρεται με μπερέ αντί του πηληκίου σε όλες τις εκδηλώσεις που θα παρευρίσκονται τα στελέχη του ΣΞ.
ια. ∆ύναται η υπ’ αριθ. 8α χειμερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) με προσθήκη μπερέ να φέρεται μόνο εντός του στρατοπέδου.
ιβ. Στην υπ’ αριθμ. 8α θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) δεν φέρονται τα διακριτικά αποφοίτων σχολών (ορθογωνικό) καθώς και τα διακριτικά παραμεθορίου – διοικήσεως.
ιγ. Η υπ’ αριθμ. 8α χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) με την προσθήκη μαύρου μπουφάν αριθμείται ως υπ’ αριθ. 8δ.
ιδ. Η υπ’ αριθμ. 8α χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) με την προσθήκη πουλόβερ αριθμείται ως υπ’ αριθμ. 8ε. Φέρεται μόνο εντός του στρατοπέδου.
ιε. Στην υπ’ αριθμ. 8β χειμερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) δεν φέρονται μπότες από τις γυναίκες.
ιστ. Η υπ’ αριθμ. 8γ θερινή στολή (Αφρικάνικου τύπου) Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) φέρεται όπως στον ισχύοντα κανονισμό στολών. Για τη συγκεκριμένη στολή απαιτείται από μέρους σας να μας γνωρίσετε τις απόψεις – προτάσεις σας σχετικά με τη διατήρηση ή κατάργησή της, λαμβάνοντας υπόψη την χρηστικότητά της καθώς και το πλήθος των στελεχών που την κατέχουν.
ιζ. Η υπ’ αριθμ. 9 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) φέρεται με τη νέου τύπου στολή ασκήσεων παραλλαγής με βελτιωμένη εργονομία και λειτουργικότητα (μέχρι τη χορήγησή της  στο προσωπικό του ΣΞ θα φέρεται η παλαιού τύπου στολή). Επιπρόσθετα το «πηλήκιο τζόκεϋ παραλλαγής (Υπξκών)» αντικαθιστάται με «μπερέ».
ιη. Καθιερώνονται νέα είδη στολών ζακέτα φλίς, μπλούζα παραλλαγής και ισοθερμική επένδυση τα οποία θα φέρονται με τη στολή υπ’ αρίθμ. 9. Για τη ζακέτα φλίς απαιτείται από μέρους σας να μας γνωρίσετε τις απόψεις – προτάσεις σας σχετικά με τη θέση που θα φέρεται ο βαθμός [αναφέρονται δύο (2) επιλογές στη συνημμένη παρουσίαση του θέματος].
ιθ. Η υπ’ αριθμ. 10 χειμερινή – θερινή στολή Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ανδρών – γυναικών) «∆ιακλαδική στολή ασκήσεων – εκστρατείας» είναι όμοια με την στολή υπ’ αριθμ. 9.
κ. Στην ειδική στολή Ιπταμένου δε θα φέρονται στα πέτα της τα διακριτικά βαθμού και οπλόσημο.
κα. Η Στρατιωτική Μουσική του ΣΞ κατά τις εορτές – τελετές – εκδηλώσεις θα φέρει τις παρακάτω στολές:
(1) Στολή υπ’ αριθμ. 1 (Επίσημη Στολή). Νέα αρίθμηση. Το «πηλήκιο σκούρο μπλε της υπ’ αριθμ. 2 στολής ή κάσκα» αντικαθιστάται με «Πηλήκιο σκούρο μπλε γαλλικού τύπου», το «χιτώνιο σκούρο μπλε (χειμερινό) και το χιτώνιο λευκό (θερινό) της υπ’ αριθμ. 1» αντικαθίσταται με «χιτώνιο σκούρο μπλε (θερινό – χειμερινό) της υπ’ αριθμ. 1.».
(2) Στολή υπ’ αριθμ. 2 (Ημιεπίσημη Στολή).
παρουσίαση.
(3) Στολή υπ’ αριθμ. 3 (Παρατάξεων – Παρελάσεων). Όπως συνημμένη παρουσίαση.
(4) Στολή υπ’ αριθμ. 4 (Επίσημη Στολή Ορχήστρας). Όπως συνημμένη παρουσίαση.
κβ. Οι βασικές στολές των Οπλιτών Θητείας του ΣΞ φέρονται με τη νέου τύπου στολή ασκήσεων παραλλαγής με βελτιωμένη εργονομία και λειτουργικότητα (μέχρι τη χορήγησή της στο προσωπικό του ΣΞ θα φέρεται η παλαιού τύπου στολή), έχουν όπως παρακάτω:
(1) Στολή εξόδου (χειμερινή – θερινή). Στα μανίκια του χιτωνίου της στολής θα φέρονται τα διακριτικά βαθμού του Υπξκού (χρώματος λευκού) ενώ στο δεξιό μανίκι θα φέρεται το Έμβλημα του Όπλου – Σώματος. Επιπρόσθετα θα φέρεται ταινία με ονοματεπώνυμο.
(2) Στολή Παρατάξεων – Παρελάσεων (χειμερινή – θερινή), θα φέρεται μπερές αντί του κράνους.
(3) Στολή Υπηρεσίας – Ασκήσεων (χειμερινή – θερινή).
κγ. Όσον αφορά στις στολές οπλίτη Στρατονομίας διαγράφεται η φράση «όπως η αντίστοιχη στολή εξόδου των λοιπών οπλιτών του ΣΞ» καθώς δεν υφίσταται πλέον αντιστοιχία με αυτές των οπλιτών θητείας (η αντίστοιχη στολή εξόδου των οπλιτών θητείας είναι η στολή παραλλαγής).
κδ. Καθορίζονται οι στολές που θα φέρει το στρατιωτικό προσωπικό των Ε∆ σε εορτές – τελετές – εκδηλώσεις.
ΠΗΓΗ:onalert.gr