ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Η μεγάλη των συντάξεων «Σφαγή». Περικοπές έως 300 € για Στρατιωτικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)


Αρχική »  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  » Η μεγάλη των συντάξεων «Σφαγή». Περικοπές έως 300 € για Στρατιωτικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 60% ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ.

Μειώσεις που φτάνουν και στο 58% για τις συντάξεις χηρείας και απειλούν με εξα­φάνιση τις επικουρικές αποκαλύ­πτονται σε επίσημα στοιχεία και πίνακες επανυπολογισμού κύριων και επικουρικών από τον ΕΦΚΑ, την ΗΔΙΚΑ και το ΕΤΕΑ, που εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα σήμερα ο «ΕτΚ».

Οι πραγματικές περικοπές, όπως αποτυπώνονται στους επανυπολογισμούς των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων, κυμαίνονται από 10,63 ως 248,03 ευρώ, με ποσοστά μείωσης από 2,32% ως 21,19%.

Στις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας, οι μειώσεις όσο και αν μοιάζει απίστευτο φτάνουν και στο 58% για συζύγους θανόντων οι οποίοι είχαν πολύ λίγα έτη ασφά­λισης στο ΙΚΑ.

Στις κύριες συντάξεις του Δημο­σίου ο επανυπολογισμός που ήδη διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε πραγματικά ποσά δικαιούχων, δείχνει μέχρι στιγμής προσωπικές διαφορές μειώσεις της τάξης των 180 ως 260 ευρώ, ή σε ποσοστά της τάξης του 22% με 28%. Στα ει­δικά μισθολόγια (στελέχη ΕΔ-ΣΑ, πανεπι­στημιακοί, γιατροί, δικαστικοί) οι προσωπικές διαφορές εκτιμάται ότι ξεπερνούν και τα 300 ευρώ.

Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής αποκαλύ­πτει σήμερα 10 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τον επανυπολογισμό κύριων και 6 από τον επανυπολογισμό συντάξεων χηρείας, που γίνονται σε πραγματικό χρόνο από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, που είναι επίσημα και βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημο­σιότητας:

 Συνταξιούχος ΙΚΑ που αποχώ­ρησε με 35 έτη και αποδοχές 21ης κλάσης (1.766 -1.800 ευρώ) παίρ­νει σήμερα καταβαλλόμενο ποσό 1.170 ευρώ (μετά από όλες τις μειώ­σεις και την κράτηση 6% για ασθέ­νεια). Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη (προ φόρου) βγαίνει στα 922 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά-μειωση κατά 248 ευρώ, ή σε ποσοστό -21,19%. Αυτή τη διαφορά θα τη δει στο ενημερωτικό του από 1/1/2018 και στην τσέπη του την 1/1/2019, εκτός και αν τα μέ­τρα έρθουν νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο 2018, με την επίκληση απρό­βλεπτων εξελίξεων από την κυβέρ­νηση.

 Συνταξιούχος ΙΚΑ με 36,5 έτη και αποδοχές 28ης κλάσης παίρνει σή­μερα 1.407,96 ευρώ και με τον επανυπολογισμό θα έχει 1.169,96 ευρώ, με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 238 ευρώ, ή -16,90%.

 Συνταξιούχος με 33,3 έτη (10.000 ένσημα) και σύνταξη 940 ευρώ σή­μερα (προ φόρου) θα έχει νέα σύ­νταξη 829,88 ευρώ, με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 110,12 ευρώ, ή -11,71%.

 Συνταξιούχος με 40 έτη και απο­δοχές 15ης κλάσης παίρνει σήμερα 1.1017,95 ευρώ, ενώ με τον επανυπολογισμό του ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ η νέα σύνταξη (προ φόρου) βγαίνει στα 875 ευρώ. Η μείωση είναι 142,92 ευρώ, ή -14,4%.

 Χήρα συνταξιούχου ΙΚΑ (ο οποί­ος είχε μόλις 8 χρόνια ασφάλισης) παίρνει σήμερα 288 ευρώ, ενώ με τον επανυπολογισμό θα έχει μείωση κατά 167 ευρώ και η σύντα­ξη από 1/1/2019 θα πέσει στα 121 ευρώ, ή -58%! Αυτό συμβαίνει επει­δή στις συντάξεις χηρείας έχουμε διπλή περικοπή: Πρώτα θα επανυπολογιστεί το αρχικό ποσό σύ­νταξης που δικαιούνταν ο θανών, που σημαίνει ότι η αρχική σύνταξη θανόντος βγαίνει μικρότερη, και στη συνέχεια, από τη νέα επανυπολογιζόμενη σύνταξη η χήρα ή ο χήρος θα πάρει όχι το 70% της σύνταξης που ήταν παλιά, αλλά το 50% της νέας και μικρότερης σύ­νταξης του θανόντος, όπως λέει ο νόμος Κατρούγκαλου. Για το λόγο αυτό η μεγαλύτερη σφαγή θα γί­νει στις συντάξεις χηρείας, όπου θα έχουμε δυο μειώσεις: Η παλιά σύνταξη του θανόντος θα είναι μι­κρότερη και η σύνταξη του επιζώντος ακόμη πιο κάτω.

 Χήρα συνταξιούχου ΙΚΑ (ο οποί­ος είχε 15 έτη ασφάλισης) παίρνει σήμερα 432 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξή της βγαίνει στα 227 ευρώ, με προσωπική δια­φορά-μείωση κατά 204,98 ευρώ, ή -47,40%!

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

 Από 10,63 ως 248,03 ευρώ στις καταβαλλόμενες συντάξεις γήρατος ΙΚΑ με 17 ως 40 χρόνια.
 Ως και 58% στις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας ΙΚΑ με λίγα χρόνια.
 Άνω των 220 ευρώ στις συντάξεις Δημοσίου με 25, 35 ή περισσότερα χρόνια.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 8,53 ΕΥΡΩ

Στις επικουρικές συντάξεις έρχεται μεγάλο σοκ, καθώς τα ποσά των προσωπικών διαφορών που -όπως φαίνεται- θα έχουν ψαλίδι ή και οριστική κατάργηση -ανάλογα με το τελικό σχέδιο που θα προκρίνει η τρόικα- αντιστοιχούν μέχρι και στο 91% της κανονικής επικουρικής σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν κατάργηση της προσω­πικής διαφοράς θα εξα­φανίσει εκατοντάδες χιλιάδες επικουρικές, αφού θα μείνει μόνο το 9% της σύνταξης που καταβάλλεται σήμερα! Τα επίσημα στοιχεία με τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής -και μάλι­στα της πιο πρόσφατης πληρωμής (Απριλίου και Μαρτίου 2017)- δείχνουν ότι:

 Επικουρική από το πρώην Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ), που μειώθηκε ήδη στα 166,22 ευρώ, με το νόμο Κατρούγκαλου, πέρσι τον Σεπτέμβριο, έχει προσωπική διαφορά 152,75 ευρώ. Με την κατάργηση της διαφοράς μένει επικουρική 13,47 ευρώ!

 Επικουρική (από το ΤΕΑΥΕΚ) που επανυπολογίστηκε στα 105,26 ευρώ με το νόμο Κατρούγκαλου κρατάει προσωπική διαφορά 96,73 ευρώ. Με κατάργηση της διαφοράς μένει επικουρική μόλις... 8,53 ευρώ!

 Επικουρική του ΟΤΕ που επανυπολογίστηκε στα 77,13 ευρώ, έχει προσωπική διαφορά 11,28 ευρώ. Με κατάργηση της διαφοράς, μένουν 65,85 ευρώ.

 Επικουρική από το πρώην Ταμείο Δημοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), που επανυπολογίστηκε στα 155,20 ευρώ, κρατάει προσωπική διαφορά 95,85 ευρώ. Με κατάργηση της διαφοράς, η επικουρική είναι στα 59,35 ευρώ.

ΜΕ ΤΟ ...ΚΙΑΛΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟ ΤΑ στοιχεία επανυπολογισμού προκύπτουν και επιστροφές, δηλαδή αυξήσεις συντάξεων, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα έτη και τις αποδοχές. Για να ευνοηθούν από τον επανυπολογισμό οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να είχαν λίγα έτη με σχετικά υψηλές αποδοχές.

Στο πίνακα με τα επίσημα στοιχεία, που εξασφάλισε ο «Ε.Τ.», φαίνεται ότι συνταξιούχος με 27 έτη και αποδοχές 17ης κλάσης ΙΚΑ (1.450 ευρώ) παίρνει σήμερα 678,68 ευρώ και με τον επανυπολογισμό ευνοείται, καθώς η σύνταξή του ανεβαίνει κατά 33,91 ευρώ και πάει στα 712,59 ευρώ, με αύξηση 5%.


Όσοι είναι στην ίδια κατηγορία και προέρχονται από το ΙΚΑ θα τύχουν είτε ουδέτερης μεταβολής είτε μιας μικρής αύξησης από τον επανυπολογισμό. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα των μειώσεων που έρχονται για σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχους όλων ανεξαιρέτως των ταμείων, πλην ΟΓΑ, που ακολουθεί μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στις μειώσεις συντάξεων.

Τρία σενάρια στο τραπέζι

Η ΜΕΓΑΛΗ «σφαγή», που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση, περιλαμβάνει τρία εναλλακτικά σχέδια που είναι στο τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα:

1. Να κοπεί το 60% της προσωπικής διαφοράς από τις κύριες συντάξεις και το άλλο 40% να μείνει ως μικρότερη διαφορά. Με το σενάριο αυτό, που έχει συζητηθεί στο υπουργείο Οικονομικών για τον επανυπολογισμό που διενεργεί το Γενικό Λογιστήριο, αν μια σύνταξη από τα 1.000 ευρώ πέσει στα 800 ευρώ, θα έχει διαφορά - μείωση κατά 200 ευρώ. Από αυτά τα 200 ευρώ εξετάζεται να καταργηθεί το 60%, δηλαδή να φύγουν τα 120 ευρώ και να μείνουν τα 80, οπότε η σύνταξη θα είναι 880 ευρώ (800+80 ευρώ με τη νέα προσωπική διαφορά).

2. Να μπει όριο μείωσης των κύριων συντάξεων (πλαφόν). Εδώ οι απόψεις τρόικας και υπουργείου Εργασίας διίστανται. Δεν έχει συμφωνηθεί πλαφόν μείωσης 22%, όπως διαρρέεται από την κυβέρνηση. «Συζητάμε κάπου εκεί γύρω», είπε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής αρμόδιο στέλεχος, χωρίς να επιβεβαιώσει αν θα μπει πλαφόν μειώσεων 22% στις κύριες ή αν θα είναι μεγαλύτερο. Η τρόικα θέλει οι μειώσεις να είναι χωρίς πλαφόν, δηλαδή αν μια σύνταξη από τα 1.600 ευρώ πέσει στα 1.200 ευρώ (μείωση 25%, ή κατά 400 ευρώ), να αφαιρεθεί ολόκληρη και όχι ένα τμήμα της.

3. Το τρίτο εναλλακτικό σχέδιο βάζει στο κάδρο των μειώσεων και τις επικουρικές και συνδυάζεται με τα δυο παραπάνω. Η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει ότι ο επανυπολογισμός και η μείωση, ή η κατάργηση των προσωπικών διαφορών, πιάνει και τις επικουρικές. Το υπουργείο θεωρεί ότι μπορεί να βρει το ποσό της συνολικής περικοπής (1,8 δισ. ευρώ σταθερά κατ’ έτος από το 2019 και μετά), από τις κύριες και από τη γενική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης που δείχνει να υποχωρεί, αλλά δεν είναι μόνιμη, καθώς δεν έχουν υπολογιστεί οι απλήρωτες συντάξεις και τα αναδρομικά τους. Το σχέδιο που εμπλέκει τις επικουρικές και, όπως φαίνεται, θα είναι μέσα στο μεγάλο κόφτη του 2019, σημαίνει ουσιαστικά εξαφάνιση των συντάξεων.

«Μαχαίρι» και στα 450 ευρώ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ με τα στοιχεία επανυπολογισμού δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά προστατεύονται οι μεσαίες και κυρίως οι χαμηλές συντάξεις, παρά τα όσα υποστήριξε η υπουργός Εργασίας (μιλώντας στο ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο») την περασμένη Τρίτη.

«Ουσιαστικά στις χαμηλές συντάξεις δεν θα υπάρξουν προσωπικές διαφορές, καθώς αυτές εμφανίζονται κυρίως στις υψηλές συντάξεις. Για παράδειγμα, η μέση σύνταξη του ΙΚΑ δεν πρόκειται να θιγεί», είπε η κ. Αχτσιόγλου.

Ωστόσο, τα παραδείγματα από επίσημα στοιχεία επανυπολογισμού δείχνουν το αντίθετο:

• Σύνταξη χηρείας από τα 288,31 ευρώ πέφτει στα 121 ευρώ. Προσωπική διαφορά - μείωση 167 ευρώ, ή -58%.

• Σύνταξη χηρείας 423,42 ευρώ πέφτει με τον επανυπολογισμό στα 367,9 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 55,5 ευρώ, ή -13,12%.

• Σύνταξη γήρατος με 15 έτη και αποδοχές 10ης κλάσης (867 ευρώ) από τα 457,78 ευρώ σήμερα (που είναι το παλιό κατώτατο όριο των 487 ευρώ μείον την εισφορά ασθένειας 6%), πέφτει με τον επανυπολογισμό στα 419,39 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 38,39 ευρώ, ή -8,39%.

• Σύνταξη γήρατος με 17 έτη και τις ίδιες αποδοχές μειώνεται με τον επανυπολογισμό στα 447 από τα 457 ευρώ που είναι σήμερα.

Ο επανυπολογισμός στο Δημόσιο

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, οι μεγάλες διαφορές προκύπτουν σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, είτε με 25 είτε με 35 και περισσότερα έτη.

• Συνταξιούχος Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη παίρνει σήμερα 1.208 ευρώ πριν από το φόρο. Με τον επανυπολογισμό, η σύνταξη βγαίνει στα 890 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 318 ευρώ ή -26,3%.

• Συνταξιούχος με 25ετία από τα 888 ευρώ σήμερα πέφτει το 2019 στα 654 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση 235 ευρώ ή -26,4%.

• Συνταξιούχος Τ.Ε. κατηγορίας με 35 έτη παίρνει 1.180 ευρώ καταβαλλόμενο ποσό, ενώ με τον επανυπολογισμό έχει προσωπική διαφορά 327 ευρώ και αν φύγει ολόκληρη θα παίρνει 853 ευρώ από 1/1/2019.

• Συνταξιούχος με 25 έτη στη Δ.Ε. κατηγορία παίρνει 778 ευρώ σήμερα και με τον επανυπολογισμό πέφτει στα 609 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 170 ευρώ ή -21,8%.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-29/04/2017)

ΠΗΓΗ : " http://staratalogia.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου