ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΟΒΑ: Προσλήψεις στην Πολεμική Αεροπορία – ΟΛΕΣ οι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

στρατιώτες
Προσλήψεις ΟΒΑ ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία – Δείτε τις ειδικότητες και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για την πρόσληψη


Προκηρύσσονται είκοσι επτά (27) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα, όπως στον πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.
2. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 20 Ιουλίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον απολύονται οριστικά από 20 Αυγούστου 2017 έως 20 Οκτωβρίου 2017.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες: α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. -2- β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία στο ΓΕΑ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε», με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά (αριθμ. FAX 2106523081), την 21 Ιουλ 2017. γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» ή υποβάλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΑ/Β4, αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη, στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων.
4. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2γ του (β) σχετικού και προκειμένου να εξετασθεί η σωματική τους ικανότητα, θα παραπεμφθούν άμεσα στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου που θα λάβουν από το ΓΕΑ/Β4.
5. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτημα «Γ». Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός σε κάποια από τις ειδικότητες του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α» από τους υποψήφιους, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από τυχόν υπεράριθμους υποψήφιους άλλης ειδικότητας, κατά την απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από την κατ’ αύξουσα σειρά αρίθμησης των ειδικοτήτων του πίνακα 2 του Παραρτήματος «Α».

6. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών.

7. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
8. Οι Μονάδες να αναφέρουν στο ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4, ΟΛΚΑ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου που ανακατατάσσεται ή επανακατατάσσεται καθώς και κάθε άλλη μεταβολή, όπως διακοπή ή λήξη της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, που επηρεάζει την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Το ΓΕΑ/Β4 να ενημερώσει συγκεντρωτικά το Μ/Κ Στρατολογίας για την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους.

ΠΗΓΗ : "    http://www.armynow.net/oba-prosklipseis-pa    " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου