ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Νικόλαος Ζαρκάδας Υποστράτηγος ε.α.
            Τελευταία ο Συνήγορος του Πολίτη με το από 03.07.2017 Δελτίο Τύπου επαναλαμβάνει την αρχική του θέση, που είχε διατυπώσει στο από 06.08.2013 πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρ­χής και αποφαίνεται ότι "ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης, αρχικά 4% και από 01.07.2016 6% υπέρ του κλάδου ασθενείας ήταν εσφαλμένη και νομικά αβάσιμος" δεδομένου ότι για τον υπο­λογισμό της δεν λαμβάνονταν υπόψη οι διαδοχικές μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών, που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012.

            Σημειώνεται δε ότι οι θεσμοθετημένες και αλλεπάλληλες μειώσεις των νόμων δεν απο­τε­λούν κρατήσεις επί των συντάξεων, αλλά μειώσεις, όπως ακριβώς αναφέρεται  στις αντί­στοι­χες διατάξεις αυτών.
            Επισημαίνεται δε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του έ­τους 2013 διενεργούσε την αναφερόμενη κράτηση με τον ορθό τρόπο υπολογισμού της, ήτοι με βάση το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης, το οποίο είναι το μικτό ποσό αυτής, ή­τοι οι μικτές συντάξιμες αποδοχές.
            Από το μήνα Οκτώβριο του 2013, μετά από το υπ' αριθμ 116931/0092/07.08.2013 έγγρα­φο του Υπουργείου Οικονομικών, άρχισε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τον υπο­λογισμό της κράτησης επί του αρχικού ποσού των συντάξεων, ήτοι προ των μειώσεων και συ­νεχίστηκε μέχρι 30.06.2016 (έγγραφο από 05.04.2017 Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
            Τελικά με την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 4387/2016 διευκρινίστηκε και κα­θο­ρί­στη­κε από 01.07.2016 η βάση υπολογισμού της κράτησης μετά την αφαίρεση των μειώσεων και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συντάξεων και ισχύει το ποσοστό 6%,όπως έχει διαμορφωθεί με το νόμο 4334/2016.
            Μετά τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι από 01.10.2013 μέχρι 30.06.2016 από τους συ­ντα­­ξιούχους του δημοσίου έχει παρακρατηθεί ως αχρεωστήτως ένα ποσό, το οποίο είναι δίκαιο, ηθι­κό και νόμιμο να επιστραφεί. Η μέθοδος της αίτησηςένστασης  και αγωγής αποτελεί χρο­νο­βόρα γραφειοκρατική διαδικασία και αμφίβολης έκβασης, συνεπάγεται δε ικανή οικονομική επι­βάρυνση και σημαντική απώλεια χρόνου.
            Κατόπιν αυτών το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διορθώσει τον άδικο, κατα­χρη­στι­κό και εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από 01.10.2013 μέχρι 30.06.2016 και να αποφασίσει την αποκατάσταση της αδικίας. Μια πολιτική α­πό­φαση επιστροφής των αχρεωστήτως κρατηθέντων ποσών αποκαθιστά την εκκρεμότητα γε­νι­κά και αποτελεσματικά, επί του συνόλου των ενδιαφερομένων, ενισχύει τα προστατευόμενα α­πό το Σύνταγμα αισθήματα κράτους δικαίου, κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού της αν­θρώ­πινης αξιοπρέπειας και απαλλάσσει τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια από τον χαρ­το­πόλεμο των προσφυγών.
            Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε για την ευνοϊκή απόφαση.
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 

ΠΗΓΗ : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου