ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Νικόλαος Ζαρκάδας Υποστράτηγος ε.α.


            Το μήνα Μάιο ψηφίστηκε ο νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α'), στον οποίον τα άρθρα 124 ως 127 (Κεφ. Β', Μέρος ΣΤ') είναι αφιερωμένα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και της Ελλη­νι­κής Ακτοφυλακής.
            Συγκεκριμένα καθορίζονται οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης(άρθρο 124), οι βα­σικοί μισθοί (άρθρο 125), η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη (άρθρο 126) και τα επι­δό­μα­τα (άρθρο 127).
            Με τις διατάξεις των προαναφερόμενων άρθρων τα στελέχη ανάλογα με τη προέ­λευ­σή τους (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΟΠ - ΟΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΥ, Ειδικοί Φρουροί - Συνοριοφύλακες της ΕΛΑΣ) κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες και στην συνέχεια σύμφωνα με τον κατε­χό­μενο βαθμό της στρατιωτικής ιεραρχίας σε μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία είναι δια­φο­ρε­τικά κατά κατηγορία με σαφή προσδιορισμό του βασικού μισθού κάθε κλιμακίου. Αριθ­μη­­τικά τα κλιμάκια των κατηγοριών είναι της Α' 35, της Β' 28, της Γ' 22 και της Δ' 18 και κα­θορίζονται με βάση τα έτη υπηρεσίας. Αυτό έχει ως συνέπεια αξιωματικοί του αυτού βαθ­μού, των αυτών ετών υπηρεσίας και των αυτών καθηκόντων να μισθοδοτούνται με δια­φο­­ρετικό βασικό μισθό.

            Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα­λείας δεν περιγράφονται με τους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας, αλλά με τα μισθο­λο­γι­κά κλιμάκια των βασικών μισθών. Έχουμε τη γνώμη ότι αποτελεί τον προάγγελο και το πρώ­το βήμα στην προσπάθεια και επιδίωξη κατάργησης του ειδικού μισθολογίου των στρα­τιω­τικών. Μέχρι σήμερα, βάση καθορισμού του βασικού μισθού των στελεχών ήταν πά­ντο­τε ο κατεχόμενος βαθμός και οι απαιτούμενες μισθολογικές μεταβολές επέρχονταν με τα χρό­νια υπηρεσίας αυτών, ήτοι με τη χορήγηση του χρονοεπιδόματος.
            Η κατάργηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και η ενσωμάτωσή του στο βασικό μι­σθό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία μεγάλου αριθμού μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε βαθ­μό της στρατιωτικής ιεραρχίας. Αντίθετα η επαναχορήγησή του, χωρίς ουδεμία οικονο­μι­κή επιβάρυνση-μεταβολή, περιορίζει τα κλιμάκια στον αριθμό των βαθμών από ανθυ­πο­λο­χαγού  ως στρατηγού, όπως ταιριάζει στην στρατιωτική δεοντολογία και παραδοχή των Ενό­πλων Δυνάμεων.
            Το επίδομα θέσης ευθύνης είναι αναγκαίο, όπως επεκταθεί η χορήγησή του, του­λά­χι­στον στο βαθμό του λοχαγού, δεδομένου ότι υπάρχουν ανεξάρτητες υπομονάδες, λόχος ή συ­γκρο­τήματα λόχων, που διοικούνται από αξιωματικούς βαθμού κατώτερου του ταγμα­τάρ­χη.
            Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός και προσδιορισμός χορήγησης του επιδόματος πα­ρα­μεθορίου μόνο στους νομούς των ανατολικών συνόρων, ήτοι Έβρου και νήσων Αιγαίου, απο­κλείει τις συνοριακές μονάδες των βόρειων συνόρων της χώρας μας, που επανδρώνουν τα φυλάκια της νομοθετημένης προκάλυψης και μάλιστα υπό δυσμενέστερες συνθήκες απο­στολής και διαβίωσης λόγω εδαφικής διαμόρφωσης και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
            Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε και προτείνουμε :
- Την αντικατάσταση των μισθολογικών κλιμακίων και την αναγραφή των βαθμών της στρα­τιωτικής ιεραρχίας.
-  Την χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, ως ποσοστού του βασικού μισθού στον κα­τε­χόμενο βαθμό.
- Την αναλογική επέκταση του επιδόματος θέσης ευθύνης και στους κατώτερους αξιω­μα­τι­κούς και ιδιαίτερα του λοχαγού.
- Την χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου και στους υπηρετούντες στις μονάδες προ­κά­­λυψης  των λοιπών νομών της χώρας.
- Τον συνυπολογισμό του βασικού επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών και χρόνου υπηρεσίας, με­­τά την επαναχορήγηση, στις συντάξιμες αποδοχές των στελεχών.
            Με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων χωρίς καμιά πρόσθετη οικονομική επι­βά­ρυνση, ένα πραγματικά νέο Ειδικό Μισθολόγιο Στρατιωτικών, το οποίο διατηρεί την στρα­­τιωτική παράδοση και δεοντολογία και ανταποκρίνεται στην εθνική αποστολή των στε­λε­χών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στην ισότητα και ενιαία αντι­με­τώπιση αυτών και στην αναγώριση της εξαιρετικής και μοναδικής σημασίας της θέσης και ευθύνης των μονάδων προκάλυψης.
            Το Ειδικό Μισθολόγιο των Στρατιωτικών είναι υποχρέωση της πολιτείας και συ­νταγ­μα­τική επιταγή, που απορρέει έμμεσα από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.3 του Συντάγματος και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης και επικινδυνότητας του λει­τουρ­γήματός τους (ΣτΕ 2192/2014).
Αντιδράσεις: 


ΠΗΓΗ : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου