Μετά την κεντρική εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, και από τη στιγμή που θα επιτραπεί εκ νέου η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων Ε9 στο Taxisnet, η διόρθωση του εκκαθαριστικού θα γίνεται με δύο τρόπους:
1. Νέα ηλεκτρονική εκκαθάριση εφόσον η διαφορά φόρου είναι από 0 έως 300 ευρώ.
2. Εκκαθάριση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα πρέπει να προσκομιστούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αν η διαφορά που προκύπτει είναι πάνω από 300 ευρώ.
Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες διαπιστώσουν πως δεν τους υπολογίστηκε η νόμιμη έκπτωση ή απαλλαγή φόρου που τυχόν δικαιούντο, απαιτείται να υποβληθεί αίτησης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. καταθέτοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ίσχυαν κατά την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Εφόσον αμφισβητεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει προσφυγή στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της ΓΓΔΕ. Η αίτηση υποβάλλεται στη αρμόδια ΔΟΥ από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του εκκαθαριστικού (η διορία «παγώνει» από 1 έως 31 Αυγούστου).
Ωστόσο οι φορολογούμενοι δεν δικαιούνται φέτος ορισμένες εκπτώσεις και απαλλαγές που ίσχυαν το 2015, όπως πχ για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
Παρόλα αυτά, διασώθηκαν και ισχύουν και φέτος οι φοροεκπτώσεις για χαμηλόμισθους, άτομα με βαριές αναπηρίες και τρίτεκνους-πολύτεκνους. Αν όμως οι δηλώσεις Ε1 και Ε9 είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα, τυχόν διορθώσεις δεν θα αλλάξουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
Τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που ισχύουν πλέον για απαλλαγή ή έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ είναι:
Α. Για έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του , να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Β. Για έκπτωση 100% (πλήρης απαλλαγή) , να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2),
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και
δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Γ. Για Αναστολή πληρωμής του φόρου σε επιχειρήσεις, να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.